Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X
  • Symbol

II SA/Op 361/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-17

Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 14 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę...
przez Komendanta Głównego Policji, to jest w sytuacji, gdy postępowanie należało umorzyć, a to z braku formalnej legitymacji do jego dalszego prowadzenia i zakończenia orzeczeniem...

VII SA/Wa 1268/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

w [...]. z wnioskiem o umorzenie postępowania w zakresie skierowania go na egzamin sprawdzający kwalifikacje do kierowania pojazdami prowadzonego przez Starostę...
[...], a w konsekwencji umorzenia postępowania także prośbę o skierowanie wniosku do Starosty Zielonogórskiego o umorzenie postępowania w sprawie skierowania Ł. S. na przedmiotowy...

III SAB/Kr 44/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

i jego zakończenia zgodnie z prawem po merytorycznym wyroku WSA w Warszawie',, 2. 'postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania zainicjowanego przez skarżącego wnioskiem...
o wycofanie i umorzenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu z uwagi na rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego decyzją...

II SA/Bd 417/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-23

Policji w B. z dnia [...] 2004 roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego postanawia umorzyć postępowanie Agnieszka M. złożyła do tut. Sądu skargę...
Policji w I. z dnia [...] 2004r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wskazał, iż orzeczeniem z dnia...

I OSK 81/17 - Wyrok NSA z 2018-11-15

. i umorzył postępowanie administracyjne. Nadto zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 497 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Wyrok ten wydany został...
z [...] lutego 2016 r. nr 23, działając na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 138 § 1 pkt 3 w zw. z art. 127 § 3 Kpa umorzył postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II SA/Wa 766/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

Policji z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający...
sprawy, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego rozkazu personalnego w całości i umorzenie postępowania. W uzasadnieniu podał, że powyższy rozkaz personalny odebrał...

I OSK 84/17 - Wyrok NSA z 2018-11-15

Komendanta Głównego Policji z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji na rzecz A. T...
r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. T. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku...

II SA/Wa 2620/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-18

Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego oddala skargę Przedmiotem...
. w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy:, W dniu [...] grudnia 2020 r. ok. godz. 18:10 policjanci...

II SA/Wa 550/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający...
sprawy zakończonej rozkazem personalnym nr [...] Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie obniżenia dodatku funkcyjnego umorzył postępowanie...

I OSK 718/17 - Wyrok NSA z 2018-11-15

[...] grudnia 2015 r. i umorzył postępowanie administracyjne. Nadto zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 480 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania., Wyrok ten wydany...
z [...] lutego 2016 r. nr 23, działając na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 127 § 3 Kpa umorzył postępowanie z wniosku o ponowne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100