Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

III SA/Kr 780/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

niejawnym skargi B. R. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 maja 2011 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu...
pierwszej instancji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. B. R. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie decyzję Komendanta Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1418/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-19

niejawnym skargi I. Ł. na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. I. Ł., w dniu 9 września 2008 r...

VII SA/Wa 898/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący pismem z dnia 2 września 2011 r. cofnął skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia (...) stycznia 2011 r., znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Stosownie do art. 161...

II SA/Wr 239/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-23

eksploatacji wszystkich kondygnacji nowej części budynku postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić stronie skarżącej kwotę 500 (pięćset złotych) zł...
złożonego w terminie trzech lat od daty zawieszenia, Sąd jest zobligowany do umorzenia postępowania sądowego. Jeżeli podstawą prawną zawieszenia był zgodny wniosek stron, to Sąd...

II SAB/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-03

zaświadczenia żądanej treści postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Pismem z dnia 14 grudnia 2010 r. J. R. skierował...
[...] stycznia 1988 r. do dnia [...] czerwca 1991 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie, o oddalenie skargi. Podkreślił...

II SA/Bd 159/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-23

postanawia umorzyć postępowanie . wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w T...
. nr [...] oraz umorzył postępowanie w I instancji w tym zakresie., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

VII SA/Wa 9/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-28

Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia 2014 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej...
postanawia: umorzyć postępowanie sądowe A. P. i J. P. pismem z 26 maja 2014 r. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Komendanta Głównego...

II SAB/Kr 60/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-17

organ wniósł o umorzenie postępowania w związku z cofnięciem skargi, względnie o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Z kolei w myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w razie skutecznego cofnięcia skargi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wr 472/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-11

postępowania administracyjnego w sprawie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych postanawia: umorzyć postępowanie. Skargą z dnia 7 czerwca 2016 r. (data prezentaty) K. R...
Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Op 218/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-22

kwietnia 2014 r., nr [...], w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej [...] przy ul...
314/14., Pismem z dnia 7 maja 2015 r. organ zwrócił się o podjęcie zawieszonego postępowania i jego umorzenie, wskazując, że zaskarżona decyzja z dnia 11 kwietnia 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   68