Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Op 181/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-10-04

do świadczeń postanawia umorzyć postępowanie. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SPP/Op 33/22, ustanowiono M. K. (zwanej dalej: 'skarżącą') radcę prawnego...
z urzędu oraz umorzono postępowanie z jej wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie z jej skargi na czynności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku...

II SAB/Ke 34/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-04-23

się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego. Z kolei zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
mleka - a zatem należy uznać, że przedmiot postępowania sądowego odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków skarżącego., Wobec powyższego należało orzec o umorzeniu...

II SAB/Wa 214/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. 2. zwrócić skarżącej J. G. kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
, cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżącej kwoty 100 zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi oraz kwoty 480 zł tytułem...

IV SAB/Wr 47/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-10

w sprawie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 30 marca 2011 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w L. P...
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej P. S.., Pismem z dnia 11 maja 2011 r. skarżący cofnął skargę, wnosząc umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd...

II SA/Ol 201/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-04

społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe; WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu 10 lutego 2012r. B. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W niniejszej sprawie...

IV SAB/Po 25/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-30

niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie...
przed tym organem, to jest decyzję o umorzeniu postępowania. W opisanej sytuacji postępowania ze skargi na bezczynność organu stało się bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu...

II SAB/Lu 1/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-27

niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z zakresu pomocy społecznej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
pkt 1 cyt. ustawy, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

IV SA/Wr 285/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia...
września 2013 r., rozpoznając wniosek skarżącego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu umorzył postępowanie nim wszczęte., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wr 287/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia...
września 2013 r., rozpoznając wniosek skarżącego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu umorzył postępowanie nim wszczęte., Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wr 286/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni postanowienia...
września 2013 r., rozpoznając wniosek skarżącego z dnia 6 sierpnia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu umorzył postępowanie nim wszczęte., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   19