Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X

I SA 2048/00 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-28

niejawnym sprawy A. B. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Wobec tego, iż skardze A. B. nie można było nadać dalszego biegu z powodu, że pisma Sądu wracały...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Zgodnie z art. 130 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd umorzy postępowanie z przyczyn wskazanych...

I SA/Wa 473/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-13

w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i umorzenia postępowania I instancji p o s t a n a w i a odrzucić skargę I SA/Wa 473/04, UZASADNIENIE, Skarżący W. K...
świadczeń i o umorzeniu postępowania I instancji., Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy potwierdzenia odbioru, decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

II SAB/Łd 99/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-13

jej udzielenia. Wówczas winien dokonać tego w formie czynności materialno - technicznej., 2. - odmówić udostępnienia informacji (art. 16 ust. 1 ustawy) lub umorzyć postępowanie (art...
100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. a.bł. J. J. zaskarżył do sądu administracyjnego bezczynność Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób...