Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SAB/Kr 7/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-11-18

skarżącemu złożenia wniosku w drodze elektronicznej, o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2021 postanawia umorzyć postępowanie sądowe...
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 329; dalej jako p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi...

III SAB/Kr 15/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania płatności za 2008 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Przedmiotem skargi była bezczynność Kierownika Biura...
i niezałatwieniu sprawy o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania A. Ś. płatności za 2008 r., Pismem z dnia 31 maja 2012 r. skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie...

III SAB/Kr 14/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania płatności za 2007 r. postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Przedmiotem skargi była bezczynność Kierownika Biura...
i niezałatwieniu sprawy o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania A. Ś. płatności za 2007 r., Pismem z dnia 31 maja 2012 r. skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie...

III SA/Po 609/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-27

. nr [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej bez rozpoznania postanawia : 1. podjąć postępowanie sądowoadministracyjne 2. umorzyć...
. 128 § 1 pkt. 4 p.p.s.a., Jednocześnie orzeczono o umorzeniu postępowania, albowiem podmiot skarżący nie został ostatecznie wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, wobec...

III SA/Lu 290/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011 postanawia: umorzyć postępowanie. K. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Z akt sprawy wynika, że skarżący złożył stosowne oświadczenie o cofnięciu skargi. W ocenie Sądu...

III SO/Lu 11/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

skargi do sądu postanawia umorzyć postępowanie. Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2014 r. M. G.wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o wymierzenie grzywny...
, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (wniosek)., Z akt sprawy wynika, że skarżący złożył stosowne oświadczenie...

III SO/Lu 5/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-05

skargi do sądu postanawia umorzyć postępowanie. Wnioskiem z dnia 25 maja 2014 r. M.G.wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o wymierzenie grzywny...
i zastosowanie ma art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Z powyższego przepisu wynika, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

III SAB/Lu 73/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

o przyznanie płatności z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2013 r. postanawia umorzyć postępowanie...
p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Z akt sprawy wynika, że skarżący złożył stosowne oświadczenie...

III SAB/Po 18/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-08

... w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 postanawia umorzyć postępowanie sądowe W. złożył do Wojewódzkiego Sądu...
skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W niniejszej sprawie pismem z dnia 13 listopada 2015 r. strona skarżącą cofnęła skargę, a w ocenie...

III SAB/Po 20/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-08

postanawia umorzyć postępowanie sądowe W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na przewlekłość postępowania Kierownika Biura Powiatowego...
, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W niniejszej sprawie pismem z dnia 13 listopada 2015 r. strona skarżącą cofnęła skargę, a w ocenie Sądu nie istnieją...
1   Następne >   +2   +5   +10   14