Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1458/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

kary pieniężnej i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podniósł, iż działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VI SA/Wa 1846/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-21

niedopuszczalności odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Podniósł, iż działając...

VI SA/Wa 2543/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-15

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz K. S. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...
do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jednocześnie w myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

VI SA/Wa 1999/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-11

za stwierdzone naruszenia postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Pismem z dnia [...] października 2009 r. skarżący R. J., wniósł...
, iż skarga zasługuje na uwzględnienie, i w konsekwencji w trybie autokontroli uchylił zaskarżoną decyzję, to niniejsze postępowanie sądowoadministracyjne podlega umorzeniu...

VI SA/Wa 443/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, 2. zasądzić od Głównego Inspektora...
z dnia [...] lutego 2010 r. odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Jednocześnie organ wskazał, iż skarga...

VI SA/Wa 1347/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-06

pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Główny Inspektor Transportu...
zaskarżonej decyzji wraz z poprzedzającą ją decyzją i umorzył postępowanie administracyjne w sprawie. W odpowiedzi na skargę z dnia [...] kwietnia 2015 r. organ wniósł...

II SA/Ke 364/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-27

z dnia 23 marca 2012r. znak: BP.501.105.2012.0180.KI13.3572 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe...
Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie wniósł o umorzenie postępowania sądowego, wskazując, że złożona w niniejszej sprawie skarga została uwzględniona...

V SA/Wa 247/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

pieniężnej postanawia: 1. Umorzyć postępowanie sądowe. 2. Umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy. J. M. wystąpił ze skargą z dnia 19 grudnia 2017 r. na decyzję...
. 60 in fine p.p.s.a., a zatem stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. należało uznać cofnięcie skargi za skuteczne i umorzyć postępowanie sądowe...

VI SA/Wa 547/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zasądzić...
Transportu Drogowego wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Organ wskazał w uzasadnieniu, iż uwzględnił w całości przedmiotową skargę i przedłożył...

VI SA/Wa 1642/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-13

za samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu 22...
Inspektor Transportu Drogowego wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z przedmiotowej skargi. Organ wskazał w odpowiedzi na skargę, iż skarga została...
1   Następne >   +2   +5   +10   100