Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1196/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

z pkt 1 lit. d) oraz umorzenie w tej części postępowania oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych...
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) - dalej u.p.i.s., art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096...