Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II SA/Bd 938/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. II...
PPIS pismem z dnia [...] kwietnia 2021 r., J. S. złożyła zażalenie na postanowienie PPIS z dnia 22 kwietna 2021 r., domagając się umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bd 937/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada 2019r...
się umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na wykonanie obowiązku objętego tytułem wykonawczym tj. obowiązku stawienia się z małoletnim celem ustalenia z lekarzem...

II SA/Bd 572/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada 2019 r. Państwowy...
do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego J. S. wniosła o zmianę powyższego postanowienia poprzez umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości. Zarzuciła naruszenie...

II SA/Bd 571/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu [...] listopada...
., W skardze skierowanej do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [...][...] wniosła o uchylenie powyższego postanowienia oraz o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

VIII SA/Wa 64/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-06

. znak [...] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z 12 grudnia 2019 r. Firma Handlowa...
z tym w jej ocenie uzasadnione jest umorzenie postępowania przed Sądem., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy...

IV SA/Wa 50/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe- Z. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia...

VII SA/Wa 778/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżąca - Parafia [....] w P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [....] w przedmiocie umorzenia postępowania organu...

II OSK 1960/10 - Wyrok NSA z 2011-12-21

Skażeniom '[...]' na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...
(Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej w skrócie kpa, umorzył postępowanie w sprawie uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych...

IV SA/Wa 2231/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-07

Sanitarnego z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2. zasądza...
2006 r. Nr [...] Główny Inspektor Sanitarny umorzył postępowanie odwoławcze z zażalenia R.L. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia...

III SA/Kr 1240/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-11-08

objęcia kwarantanną postanawia: - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne- Pismem z 25 października 2021 r. przedstawiciel ustawowy skarżącego cofnął skargę w niniejszej...
sprawie, wnosząc o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje., Postępowanie w sprawie należało umorzyć z uwagi na skuteczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100