Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Bd 68/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-11

w celu przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie. Wyższa Szkoła [...] w [...] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na postanowienie...
w związku z utratą statusu pracodawcy przez Wyższą Szkołę [...]. W następstwie organ egzekucyjny w dniu [...] postanowieniem nr rej. [...] umorzył postępowanie...

III SA/Gd 1001/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-06

w zw. z art. 17 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu...
wykonawczego nr rej. [...] z dnia 10 lipca 2017 r. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 2 ustawy...

IV SA/Po 690/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-24

przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie Pismem z dnia (...) r. PHU C. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej spółka) wniosła skargę na postanowienie Okręgowego Inspektora...
. poinformował, że inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w P. postanowieniem z dnia (...) r. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzonego przeciwko skarżącej spółce...

IV SA/Po 830/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Wykonanie obowiązku po wszczęciu egzekucji może być wyłącznie podstawą |, |umorzenia grzywny w celu przymuszenia, a nie umorzenia postępowania...
i jednocześnie przesłanki do umorzenia postępowania |, |egzekucyjnego, gdyż obowiązek istniał jeszcze w chwili wszczęcia egzekucji. Organ podkreślił, że częściowe wykonanie...

II SA/Bk 595/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-12

. Nr [...] w przedmiocie dodatku do wynagrodzenia p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 2. zwrócić skarżącemu wpis w kwocie 200 (dwustu...
. wyrażonym w odpowiedzi na skargę cofa skargę z dnia 16.08.2006r. i wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., W myśl...

II SA/Ka 2825/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w K. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania...
administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe W odpowiedzi na wezwanie Sądu strona skarżąca...

II SA/Sz 1103/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-03

[...] r. w którym potwierdził, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowego w sprawie. Ponadto oświadczył, że uznaje swoją odpowiedzialność za naruszenie...
dotkniętych wadą nieważności., W niniejszej sprawie skarżący złożył dwukrotnie oświadczenie o cofnięciu skargi i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie z jego skargi...

IV SA/Po 687/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-24

do wniesienia zażalenia postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z [...] maja 2013 r. A. Sp. z o.o. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
)., Pismem z dnia [...] września 2013 r., nr [...], Okręgowy Inspektor Pracy w P. wniósł o umorzenie prowadzonego przed sądem administracyjnym postępowania informując...

IV SA/Po 794/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-24

przymuszenia postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z 8 lipca 2013 r. A. Sp. z o.o. (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P...
., nr [...], Okręgowy Inspektor Pracy w P. wniósł o umorzenie prowadzonego przed sądem administracyjnym postępowania informując, że postanowieniem z dnia [...] września 2013...

IV SA/Gl 870/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-06

wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. Decyzja z dnia [...] r. nr [...] Okręgowy Inspektor...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   94