Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II GSK 753/09 - Wyrok NSA z 2010-08-12

z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy udzielenia dotacji oraz umorzenie postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
[...] lipca 2005r., nr [...] i umorzenia postępowania pierwszej instancji - uchylił zaskarżoną decyzję, zasądził od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz...

II OSK 367/09 - Wyrok NSA z 2010-03-05

. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11 poz. 94 ze zm.), umorzył postępowanie prowadzone...
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin - uchylił decyzję dotychczasową oraz umorzył postępowanie prowadzone przeciwko T. W. dyrektorowi handlowemu...

IV SA/Wa 735/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-28

i Nasiennictwa w W. umorzył postępowanie prowadzone przeciwko T. W. - dyrektorowi handlowemu Spółki - w związku z podejrzeniem wprowadzenia na rynek polski nieoryginalnego środka...
SA/Wa 735/10, Nasiennictwa w W. wydał decyzję z [...] września 2007r. uchylającą decyzję dotychczasową oraz umorzył postępowanie prowadzone przeciwko T.W. - dyrektorowi...

IV SA/Wa 429/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-15

w dokumentach., Decyzją z dnia [...] listopada 2003r. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w K. działając na podstawie art. 105 k.p.a. umorzył postępowanie...
[...] listopada, 2003r., którą organ ten na podstawie art. 105 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu przez 'A.' Sp. z o.o. nasion innej odmiany pszenicy ozimej...

IV SA/Wa 259/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

sądów administracyjnych, wskazał, że skutkiem umorzenia postępowania odwoławczego prowadzonego w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy jest pozostawienie w obrocie prawnym...
decyzji wydanej w pierwszej instancji, umorzenie postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie eliminuje z obrotu prawnego decyzji wydanej w pierwszej instancji...

II GSK 785/09 - Wyrok NSA z 2010-09-16

[...] lipca 2005 r., nr [...], i umorzenia postępowania pierwszej instancji - uchylił zaskarżoną decyzję, zasądził od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa...
z [...] lipca 2005 r., nr [...] i jednocześnie umorzył postępowanie w pierwszej instancji., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ podniósł, iż obecnie obowiązujące...

II OSK 226/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

, które są nawozami., Decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w O. umorzył postępowanie ze względu...
w trybie skargowo-wnioskowym. Wobec oczywistego braku legitymacji A. s.r.o. do złożenia odwołania od ww. decyzji o umorzeniu postępowania należało stwierdzić...

IV SA 2352/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-27

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] maja 2003r., Nr [...] w przedmiocie ochrony roślin postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
i Nasiennictwa wniósł o umorzenie postępowania ze skargi jako bezprzedmiotowego., Wskazał, iż w związku z przystąpieniem z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, Polska...

I OSK 231/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-12

. S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie ustalenia opłaty za prace geodezyjne postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić D. S. - z kasy Wojewódzkiego Sądu...

IV SA/Wa 1711/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

[..] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w O. z dnia [...] listopada 2013 r., nr [....] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu...
kompetencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzone postępowanie zostało umorzone przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa...
1   Następne >   +2   +5   7