Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 130/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Decyzją z dnia [...] września 2011 r. Regionalny Dyrektor...

II OSK 1993/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-17

ze skargi M. Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2009 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu. Wyrokiem z dnia...

II OZ 95/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ze skargi K. M. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 2012 r...
w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2016r., IV SA/Wa 47/16 umorzył postępowanie w sprawie ze skargi K. M. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony...

III OSK 4862/21 - Wyrok NSA z 2022-04-19

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1...

II OSK 1378/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 3...
listopada 2016 r. oddalił skargę A. J. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej GDOŚ) z [...] maja 2016 r. w przedmiocie umorzenia postępowania., Wyrok...

III OZ 1348/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

w Warszawie z 29 października 2021 r. sygn. akt IV SA/Wa 76/21 o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi P.J. - Syndyka Masy Upadłości A. sp. z o.o....
administracyjnej kary pieniężnej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z 29 października 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie...

VIII SA/Wa 78/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] wniosła...
zaskarżoną do Sądu decyzję z dnia [...] listopada 2011 r. i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II...

VIII SA/Wa 79/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej postanawia umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 21 grudnia 2011 r. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła...
zaskarżoną do Sądu decyzję z dnia [...] listopada 2011 r. i umorzył postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II...

II OSK 1613/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
Administracyjnym w dniu 5 grudnia 2013 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnęła skargę kasacyjną i wniosła o umorzenie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

IV SAB/Wa 347/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-06

sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w M. na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
zważył co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100