Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 395/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-18

, że postępowanie w przedmiocie udostępnienia skarżącemu akt ww. postępowania administracyjnego należało umorzyć jako bezprzedmiotowe., Pismem z dnia 13 października 2014 r...
zaskarżenia zażaleniem postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia akt sprawy. To zaś oznacza, że zażalenie złożone przez skarżącego jest niedopuszczalne...

III SA/Lu 282/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-06-17

umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 7 maja 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęło pismo Z. R...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt III SA/Lu 282/20., W wykonaniu zarządzenia z dnia 7 maja 2020 r., wezwano...

III SA/Lu 1031/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-12-09

umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 27 października 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęło...
, [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W wykonaniu zarządzenia z dnia 27 października 2020 r., wezwano skarżącego do jednoznacznego...

III SA/Lu 1030/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-12-09

umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 27 października 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęło...
, [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W wykonaniu zarządzenia z dnia 27 października 2020 r., wezwano skarżącą do jednoznacznego...

II SA/Ke 245/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-22

na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dokonania aktualizacji...
ewidencji gruntów p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić H.N. kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną jako wpis sądowy. Decyzją z dnia [...] znak...

II SA/Gl 783/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-17

terminu do wniesienia zażalenia w sprawie dotyczącej ewidencji gruntów i budynków postanawia: 1) podjąć z urzędu zawieszone postępowanie sądowe, 2) umorzyć postępowanie...
. 1270 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a. )., W piśmie procesowym z dnia [...]r. J. R. wniósł o umorzenie postępowania, gdyż jego skarga, wobec jej uwzględnienia przez organ...

III SA/Łd 1058/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-06-25

ze skargi J. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu...
I instancji w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 4 grudnia 2019 r...

II SA/Bk 809/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-28

2012 r. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmiana w operacie ewidencji gruntów p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w sprawie Skarżący pismem procesowym z dnia...
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania między innymi wówczas, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

I SA/Wa 1095/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-06

uchylenia decyzji o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz umorzenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie...
[...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz umorzenia postępowania, Pismem z dnia 15 lipca...

II SA/Wr 403/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

dzierżawy do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków i umorzenia postępowania pierwszej instancji oddala skargę w całości. A.B. oprotestowała skargą...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej wpisu umowy dzierżawy do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków i umorzenia postępowania organu I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   85