Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

II OSK 660/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

II SA/Gl 623/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie wykonania określonych robót budowlanych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W toku postępowania skarżący, w piśmie procesowym z dnia [...] r. zwrócił...

IV SA/Po 201/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-26

niejawnym wniosku A. S., A. W., E. W., M. B., E. R., P. Ł. o umorzenie postępowania zażaleniowego w sprawie ze skargi A. S., A. W., E. W., M. B., E. R., P. Ł...
a w i a umorzyć postępowanie zażaleniowe Wyrokiem z dnia 09 maja 2018 r., IV SA/Po 201/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym...

VI SA/Wa 2039/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

ustawą zostały usunięte i umorzenia postępowania. Z uwagi na tę okoliczność, GINB stwierdził, że WINB w sposób rażący naruszył przepis art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 16...
budowalnego z normami, umorzenie postępowania jest nie tylko dopuszczalne ale wręcz zasadne. Producent wniósł o uchylenie obu decyzji wydanych przez GINB., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Lu 799/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

o charakterze niepieniężnym p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącemu J. S. wpis od skargi w kwocie 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych...
, iż ostatecznym postanowieniem z dnia [...] r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta umorzył postępowanie egzekucyjne., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...

II SA/Lu 498/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-28

. 105 § 1 kpa upoważnia wyłącznie do wydania decyzji pozytywnej tj. o umorzeniu postępowania, natomiast nie daje podstaw do wydania decyzji o odmowie jego umorzenia...
. Z tego względu organ nadzoru budowlanego nie uwzględniając wniosku A. i M. W. o umorzenie powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wydać merytoryczne...

II SA/Po 19/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2018r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej WWINB) decyzją...
. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. (dalej PINB) z dnia [...] października 2018 r., znak: [...], którym organ umorzył postępowanie...

VII SA/Wa 2684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego skargę oddala Zaskarżoną...
: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zbadania legalności wykonania łącznika - garażu przylegającego do budynku pawilonu usługowego...

II SA/Kr 1669/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-18

Budowlanego w K. z dnia 26 sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w G. odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Z.W. w celu wyegzekwowania ciążącego na niej obowiązku rozbiórki budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100