Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 944/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-01

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne UZASANIENIE...
się bezprzedmiotowe., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych...

V SA/Wa 2651/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

za nieuzasadnione; postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądza od Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na rzecz Z. Z. kwotę 100 zł (sto...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W ocenie Sądu pismo skarżącej o cofnięciu skargi nie zmierza do obejścia prawa, a w związku...

VI SAB/Wa 50/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-12

. Z. i Z. Z. na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim...
1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

V SA/Wa 3270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym postanawia umorzyć postępowanie sądowe Skarżąca R. S. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

VI SA/Wa 2668/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

kontynuowania czynności kontrolnych postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić P. J. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu...
. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 p.p.s.a. należało umorzyć postępowanie sądowe. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ...

VI SA/Wa 2000/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

oraz umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego, ewentualnie na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy...
. strona od powyższej decyzji z [...] czerwca 2010 r. wniosła odwołanie do GI JHARS wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o umorzenie postępowania w sprawie...

VI SA/Wa 2002/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

z [...] czerwca 2010 r. wniosła odwołanie do GI JHARS wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego, ewentualnie...
decyzji nr [...] zakazującą stronie wprowadzenia do obrotu przedmiotowej partii produktu, natomiast nie rozstrzygnął o umorzeniu postępowania. Tym samym organ...

VI SA/Wa 2001/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

z [...] czerwca 2010 r. wniosła odwołanie do GI JHARS wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego, ewentualnie...
decyzji nr [...] zakazującą stronie wprowadzenia do obrotu przedmiotowej partii produktu, natomiast nie rozstrzygnął o umorzeniu postępowania. Tym samym organ...

VI SA/Wa 2276/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-28

Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych z dnia [...] października 2004r. nr [...] w przedmiocie pogorszenia jakości wina C. postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
/ Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji i umorzył postępowanie. ...

II GSK 685/12 - Wyrok NSA z 2013-05-16

wprowadzenia do obrotu przedmiotowej partii produktu, natomiast nie rozstrzygnął o umorzeniu postępowania. Tym samym organ nie uwzględnił odwołania w całości, ponieważ strona...
wnosiła o umorzenie postępowania., Decyzją z [...] sierpnia 2011 r. Główny Inspektor JHARS po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   29