Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II SAB/Kr 163/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

., W odpowiedzi na skargę [...] Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wniósł o umorzenie postępowania. Wskazał, że uwzględnił skargę na bezczynność wniesioną przez T...
', skarżący może cofnąć skargę. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt. 1 w.w. ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę. Cofnięcie...

IV SA 4810/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-10

z obrotu benzyny bezołowiowej PB 95, postanawia: I. umorzyć postępowanie w sprawie, II. zasadzić od Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej na rzecz skarżącego kwotę 10 zł...
Inspekcji Handlowej z dnia [...] lipca 2003 r., Główny Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia [...] stycznia 2004 r. wniósł o umorzenie postępowania w sprawie...

II SA 2915/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-14

1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącym połowę uiszczonego wpisu sądowego w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt). J.S. pismem skierowanym do Naczelnego Sądu...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), wobec skutecznego cofnięcia skargi, należało postanowić jak na wstępie. O zwrocie połowy wpisu sądowego...

IV SA 4328/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

z dnia [...] października 2001 r., Nr [...] w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie Postanowieniem z dnia 28 grudnia...
2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

VI SA/Wa 82/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

w wysokości 506,30 zł., Od powyższego postanowienia strona złożyła zażalenie, domagając się jego uchylenia i umorzenia postępowania., Odwołujący się zakwestionował wynik badania...
. podał, iż przeciwko niemu toczyło się postępowanie karne o czyn z art. 31 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, które zostało umorzone wobec...

II SA/Wr 2220/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

ustalenia ilości oraz wartości sprzedaży urządzeń podlegających obowiązkowej certyfikacji oraz oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa B postanawia: I. umorzyć postępowanie...
sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz...

VI SA/Wa 409/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-20

nie spełniających odpowiednich wymagań;, 3. umorzyć postępowanie I instancji w sprawie., Organ ustalił, że w toku kontroli przeprowadzonej w dniach [...] i [...] czerwca...
co do grupowania SWW kwestionowanych wyrobów W związku z tym należało umorzyć postępowanie I instancji., Skargę na tę decyzję wniósł skarżący i dotyczyła ona decyzji...

I SA 2516/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

w tym zakresie co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2), uchylić decyzję i umorzyć postępowanie organu pierwszej instancji (art. 138 § 1 pkt 2), umorzyć postępowanie odwoławcze...
art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 616/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. VI SA/Wa 616/06, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2006 roku nr [...] Główny...
postanowienia winny więc być skierowane do przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej, a nie spółki, albowiem to każdy z przedsiębiorców jest stroną postępowania...

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

przedmiotowej decyzji z uwagi na słuszny interes strony, prowadziłoby do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i umorzenia postępowania w sprawie. W konsekwencji...
ostatecznej z dnia [...] września 2001 r. i umorzenie postępowania w sprawie, bowiem oznaczałoby to znaczące zmniejszenie zobowiązań Wnioskodawcy wobec Skarbu Państwa...
1   Następne >   2