Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GSK 2643/14 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nakazu wstrzymania wytwarzania produktu leczniczego...
. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., I, Sąd pierwszej instancji za podstawę...

VI SA/Wa 2157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

postępowania odwoławczego postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Głównego Inspektora Farmaceutycznego...
Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie...

II GSK 2645/14 - Wyrok NSA z 2016-04-01

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [..] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycofania z obrotu określonych serii produktu...
z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] października 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wycofania z obrotu określonych...

VI SA/Wa 175/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada...
[...] września 2013 r. umorzył postępowanie w sprawie nakazu wstrzymania wytwarzania produktu leczniczego [...]., W uzasadnieniu wydanej decyzji organ stwierdził, że ww...

VI SA/Wa 1845/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
, zlokalizowanej w W., przy ul. S. [...] umorzył postępowanie odwoławcze., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym., Pismem z dnia 2 października...

VI SA/Wa 3577/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
z dnia [...] lipca 2013 r. umorzył postępowanie w sprawie wycofania z obrotu przedmiotowego produktu leczniczego., W uzasadnieniu wydanej decyzji organ stwierdził, że ww...

II GSK 763/09 - Wyrok NSA z 2010-09-03

na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Objętym skargą...
na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2008 r. znak [...], w przedmiocie umorzenia postępowania, uchylił zaskarżone postanowienie...

VI SA/Wa 3578/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
2013 r., dołączyła dokumenty potwierdzające zniszczenie serii [...] produktu leczniczego., GIF decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. umorzył postępowanie w sprawie zakazu...

VII SA/Wa 272/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

zaprzestania prowadzenia reklamy apteki postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zasądzić od Głównego Inspektora Farmaceutycznego na rzecz skarżącej 'L.' [...] Sp. j...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r., znak: [...] i umorzył postępowanie pierwszej instancji., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia...

VI SA/Wa 824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
. o nr [...] dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie: '[...]'., Pełnomocnik skarżącej oświadczył, że w związku ze złożonym przez pełnomocnika organu pismem cofa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100