Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

I SA/Wa 461/09 o przekazaniu sprawy według właściwości w sprawie ze skargi B. J. na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

II SO/Gd 4/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-09-15

na prace budowlane na działce wpisanej do rejestru zabytków postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem...
dotkniętych wadą nieważności., Z kolei art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SAB/Po 33/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-11

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia 1. Umorzyć postępowanie 2. Zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto zł) uiszczonego wpisu od skargi (-) E. Podrazik...
i wiążące Sąd w rozumieniu przepisów art. 60 i 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 z 2002 r...

II SAB/Po 139/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-25

art. 105 § 1 K.p.a. i umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania zakończonego pozwoleniem z [...] lipca 2017 r. Zdaniem skarżącego rozdział...
było bowiem umorzenie postępowania administracyjnego z wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył...

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

) i w tym zakresie należało umorzyć postępowanie. W tym zakresie umorzono postępowanie sądowoadministracyjne biorąc za podstawę art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Mając na uwadze...
Konserwator Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Generalny Konserwator Zabytków do załatwienia wniosku T...

II OW 123/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zabytków w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zwrócić...
sądowoadministracyjnego, niniejsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym podlega umorzeniu., Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie...

IV SAB/Wr 65/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

. Nieuzupełnienie wskazanych braków skutkować musi odrzuceniem skargi, a nie umorzeniem postępowania z powodu jej cofnięcia., 1 ...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270), dalej: p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma...

II SAB/Bd 139/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-12-20

Zabytków. Następnie umorzył postępowanie zażaleniowe dotyczące postanowienia [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z [...] lipca 2022r. (postanowienie...
z [...] sierpnia 2022r.)., [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia [...] września 2021r., ponownie rozpoznając sprawę umorzył postępowanie administracyjne w całości...

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

zażalenie Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Z. Ś. na decyzję Generalnego...
Z. Ś. na powyższe postanowienie na podstawie art. 178 w zw. z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153...

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

bądź też postępowanie podlega umorzeniu, nakłada na organ obowiązek wydania decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.). Natomiast w formie zwykłego pisma informuje...
, nie wydaje decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej bądź o umorzeniu postępowania (art. 16 ust. 1 i art. 17 u.d.i.p.), ani na piśmie nie udziela wskazanej...
1   Następne >   3