Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 2368/13 - Wyrok NSA z 2013-11-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie postępowania w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
, o umorzenie postępowania w zakresie dochodów nieznajdujących pokrycia, w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji...

FSK 2676/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-22

od towarów i usług p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne 2. zwrócić skarżącemu połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 50 /pięćdziesiąt...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 14 października 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawach podatku...

I FSK 1098/11 - Wyrok NSA z 2012-05-08

zapadłych w obu sprawach. W ocenie strony, po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania kontrolnego dopuszczalne było ponowne przeprowadzenie postępowania kontrolnego...
rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania z powodu przedawnienia zobowiązania podatkowego są daleko idące. Z chwilą doręczenia tego rozstrzygnięcia podatnikowi, organ...

I FSK 1532/10 - Wyrok NSA z 2011-10-04

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniesionego sprzeciwu w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości...
Skarżącego był więc bezprzedmiotowy, co uzasadniało umorzenie postępowania., 2.3. Decyzją z 17 listopada 2009 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, po rozpoznaniu...

I FSK 193/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-21

z dnia 18 czerwca 2003 r., (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić na rzecz...
art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi...

I GSK 940/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

z [...] sierpnia 2003 r. w zakresie zobowiązania w podatku akcyzowym za okres od stycznia do października 2001 r. oraz umorzył postępowanie podatkowe w tym zakresie;, - ustalił...
zobowiązanie podatkowe za listopad 2001 r. oraz styczeń - marzec 2002 r. - w innej wysokości niż w uchylonej decyzji;, - umorzył postępowanie w zakresie określenia...

I FSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

r. postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne. Wyrokiem z 25 września 2014 r., III SA/Wa 339/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi 'J.' sp...
się bezprzedmiotowe, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., Natomiast w myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę...

II FSK 907/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania kontrolnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę J...
umorzenia postępowania kontrolnego., Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:, Postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia 20 listopada 2008 r...

I FSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów...
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług...

I FSK 375/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów...
Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 7 grudnia 2005 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   9