Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Ol 756/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

Natura 2000 '[...]' postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić skarżącej kwotę 300 zł (słownie: trzysta złotych) tytułem uiszczonego wpisu. Zarządzeniem z dnia...
2015 r., skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania., Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Łd 128/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-22

p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowania sądowoadministracyjne; 2. zwrócić stronie skarżącej - A z siedzibą w W. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wr 709/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-15

opracowanej przez prof. W. C. w listopadzie 2015 r. oraz umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie...
., Uzasadniając umorzenie postępowania w zakresie pkt 4 sentencji decyzji tj. w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

II SA/Kr 37/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

., znak [...] w przedmiocie zezwolenia na wyrąb drzew postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W dniu 22 kwietnia 1986 r. A. L. wniosła skargę do Naczelnego Sądu...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 1410/08, opub. w LEX nr 521851., Umorzenie postępowania oznacza brak...

II SA/Wr 156/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-18

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód postanawia: umorzyć postępowanie sądowe...
ze skargi K. S.. Stosownie do przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej...

II SA/Wr 123/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-15

na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji...
skargę na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r., (Nr[...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany...

II SA/Wr 17/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-19

ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej postanawia I. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; II. zwrócić skarżącemu z kasy...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), a zatem należało uznać, iż cofnięcie skargi...

II SA/Wr 214/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

. W. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia 23 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie likwidacji urządzenia...
faktycznym, decyzją z dnia 26 sierpnia 2015 r. Starosta umorzył postępowanie w sprawie likwidacji urządzenia wodnego - zasypania rowu melioracyjnego w działce...

III OSK 5852/21 - Wyrok NSA z 2022-08-04

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.90.2019.mko.19 w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 6 listopada 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
: GDOŚ, organ II instancji) z 20 listopada 2019 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.90.2019.mko.19 w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddalił skargę., W uzasadnieniu...

II OZ 371/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Polskiego Klubu Ekologicznego - [...] na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie pozostawiania wniosku bez rozpoznania umorzył postępowanie...
. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowania, a o kosztach orzekł na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a. (k. 4-7, 31...
1   Następne >   +2   +5   8