Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SAB/Wa 9/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-09

niejawnym w sprawie ze skargi Wójta Gminy w O. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów wniosku skarżącego o umorzenie postępowania...
w sprawie p o s t a n a w ia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Skarżący Wójt Gminy w O. wnioskiem z 26 lutego 2007r. cofnął skargę z 14 czerwca 2006r. wniesioną...

IV SA/Wa 2610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

Geodety Kraju z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z [...] czerwca 2018 r...
. i wnosi o umorzenie samowolnie wszczętego postępowania., Na skutek rozpatrzenia powyższego pisma Główny Geodeta Kraju wydał zaskarżoną do tutejszego Sądu decyzję...

IV SA/Wa 1982/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-08

z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z [...] kwietnia 2018r...
.), po rozpatrzeniu wniosku Pani J. R. oraz Pana J. W., zawartego w podaniu z dnia [...] kwietnia 2018 r. umorzył zainicjowane ww. wnioskiem, postępowanie administracyjne...

I OSK 2971/15 - Wyrok NSA z 2017-09-20

z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 lipca 2015r. sygn. akt...
w mocy decyzji Ł. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I OSK 2379/11 - Wyrok NSA z 2013-03-22

skargi G. K. - S. i M. K., uchylił decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., W uzasadnieniu zaskarżonego...
B., gmina B., i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. W ocenie Głównego Geodety Kraju, 'decyzja' Naczelnika Gminy B. z dnia [...] maja 1990 r. nie zawiera...

IV SA/Wa 2047/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia...
: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 29 września 2010 r. S. S. wniósł skargę na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia 24 sierpnia 2010 r. uchylające...

IV SA/Wa 555/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

Geodety Kraju z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji...
[...] października 2014 r., znak [...], o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Starosty [...] z dnia [...] lutego 2014 r. o odmowie wszczęcia...

IV SA/Wa 1106/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-16

[...] marca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Podczas rozprawy w dniu 16...
.) i z tych względów działając na podatnie art. 161 par. 1 pkt 1 cyt. ustawy umorzył postępowanie sądowe. ...

IV SA/Wa 1307/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

[...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. oddala skargę; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] kwietnia 2006 r. i umorzył postępowanie w sprawie przekazania według właściwości Staroście [...] skargi K. G. z dnia [...] lutego 2006 r. W uzasadnieniu zaskarżonego...

IV SA/Wa 2135/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15

ze skargi G. i W. N. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] w przedmiocie klasyfikacji gruntów postanawia: - umorzyć postępowanie...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   33