Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

IV SA/Wr 376/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-23

emerytury wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. C. C. (dalej: skarżący) wniósł skargę na opisaną w sentencji...
. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., W rozpoznawanej sprawie następca prawny pismem z dnia 29...

II SA/Sz 983/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-30

a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie W niniejszej sprawie, przedmiotem skargi B.P. jest decyzja Dyrektora Wojskowego Biura...
[...] do Sądu wpłynął wniosek Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w [...] o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Do pisma organ załączył własną...

III SA/Łd 1111/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-06

Emerytalnego w Ł. z dnia [...] Nr w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji waloryzacyjnych p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w przedmiocie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa...

II SA/Bd 427/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-05-16

emerytury wojskowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 31 maja 2004r. A. N. zaskarżył do Ministra Obrony Narodowej decyzję Dyrektora Wojskowego Biura...
z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie przed Sądem Administracyjnym należało umorzyć. ...

II SAB/Wa 242/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-13

[...] kwietnia 2020 r. o wydanie zaświadczenia postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. K. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu...
powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

II SAB/Wa 247/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-16

z dnia [...] kwietnia 2020 r. o wydanie zaświadczenia postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. K. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym...

IV SA/Wr 602/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-05

/Wr 263/10 zakończonej prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2010 r. postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 26 października 2010 r. referendarz sądowy tut. Sądu umorzył postępowanie wszczęte...

IV SA/Wr 602/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-26

zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2010 r. sygn. akt IV SA/Wr 602/10 postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte...
art. 161 § 1 pkt 3 ustawy w zw. z art. 258 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, referendarz sądowy postanowił to postępowanie umorzyć...

II SA/Rz 588/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-04

wymiaru emerytury postanawia umorzyć postępowanie o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie objętym wnioskiem. II SA/Rz 588/10, U z a s a d n i e n i e, A. P...
nie może zostać uwzględniony, a postępowanie w tym zakresie jako bezprzedmiotowe podlega umorzeniu., Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e w związku...

II SAB/Wa 304/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-22

gdy ewentualne jej braki formalne zostaną uzupełnione, ma możliwość rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania - cofnięcia skargi. Wobec nieuzupełnienia przez pełnomocnika...
braków formalnych wniesionej skargi i jej odrzucenia z tego powodu, w sprawie nie zachodziła możliwość umorzenia postępowania., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki...
1   Następne >   3