Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SAB/Łd 18/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-10

obywatelowi Ukrainy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić na rzecz skarżącej A K kwotę 100,00 (sto) złotych, uiszczoną tytułem wpisu sądowego...
., W piśmie z dnia 6 kwietnia 2016 r. skarżąca cofnęła skargę, wniosła o umorzenie postępowania i zwrot uiszczonej opłaty sądowej. Skarżąca wskazała, że postanowieniem...

I SA/Sz 50/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-17

postanawia: 1. podjąć z zawieszenia postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe; 3. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...]zł (słownie: [...]) tytułem uiszczonego wpisu...
dotkniętych wadą nieważności., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie...

III SA/Gl 1596/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-03-21

[...] w przedmiocie odmowy przyznania środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi...
' - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1); w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania...

I SA/Sz 1150/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-06

, Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli strona skarżąca...
Urzędu Pracy z dnia 23 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 1. umarza postępowanie, 2. zwraca W. w S. kwotę [...] złotych tytułem...

II GSK 1635/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-24

[...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem...
art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Gl 1122/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

na realizację projektu po jego pozytywnej ocenie postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie skarżącej 200 zł (słownie: dwieście złotych) wpisu sądowego...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm. - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.) skarżący może rozporządzać skargą., Oznacza...

I SA/Sz 623/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-11

. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić uiszczony wpis od skargi w wysokości [...] ([...]) złotych po uprawomocnieniu postanowienia. Pismem z dnia [...] r. P. M. (dalej...
, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W związku z powyższym, wobec skutecznego cofnięcia skargi, prowadzone...

III SA/Gl 120/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

. nr [...], umorzył postępowanie w sprawie udzielenia [...] (dalej: strona, wnioskodawca ) informacji publicznej przetworzonej, zgodnie z wnioskiem z 13 października 2019 r. w zakresie...
z [...] nr [...], poprzez umorzenie postępowania w tym zakresie;, 2) informacja publiczna w zakresie skanów pism beneficjentów w sprawie przesunięcia realizacji projektu do WUP K...

I SA/Rz 755/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-18

z dnia 4 października 2016 r., umorzył postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (pkt 1) i odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie (pkt 2...
)., Jak wynika z uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia, przyczyną umorzenia postępowania w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych była bezprzedmiotowość wniosku spowodowana...

I SA/Sz 714/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-26

przez właściwą instytucję, o której mowa w art. 55 albo art. 39 ust. 1;, 2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;, 3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono...
bezprzedmiotowe., W zaistniałym stanie faktycznym sprawy sąd za zasadne uznał umorzenie postępowania w sprawie. Nie jest bowiem sporne, że protest w tożsamej sprawie został...
1   Następne >   +2   5