Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

III SAB/Wa 23/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-21

podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
i usług za czerwiec 2014 r., Następnie pismem z dnia 10 września 2015 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął przedmiotową skargę, wnosząc o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd...

III SAB/Wa 22/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

w zakresie podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
od towarów i usług za lipiec 2014 r., Następnie pismem z dnia 20 lipca 2015 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął przedmiotową skargę, wnosząc o umorzenie postępowania., Wojewódzki...

II GSK 353/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

umorzenia postępowania w sprawie ze skargi G. I. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z dnia 8 listopada 2002 r. Nr [...] w przedmiocie działalności...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2005 r., sygn. akt 6 II SA 545/03, umorzył postępowanie prowadzone ze skargi G. I. na wynik...

II SAB/Ol 87/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-22

sprawy ze skargi M. K. B. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w udzieleniu informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić Markowi...
, tytułem wpisu od skargi., Przekazując skargę, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wniósł, o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Wskazał, iż o wniosku strony...

III SAB/Wa 55/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 8 listopada 2011 r. Skarżąca - G. P., działając poprzez pełnomocnika, wniosła skargę...
, zważył co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Gd 479/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-09

kontrolnego postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie. S. W., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...
skutecznego cofnięcia skargi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, o czym stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznając...

I SA/Gd 480/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-09

kontrolnego postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie. M. W., reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę...
skutecznego cofnięcia skargi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, o czym stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznając...

I SA/Gd 484/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-05

wznowionego postępowania kontrolnego postanawia 1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto złotych) z tytułu uiszczonego wpisu od skargi M. J. wniósł...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, o czym stanowi art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

I SAB/Łd 22/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-20

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do czerwca 2014 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. I SAB/Łd...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Uznając cofnięcie skargi za skuteczne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1...

III SAB/Wa 40/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

. postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić G. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
. 60 P.p.s.a.), Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. Stosownie do tego przepisu sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   31