Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SAB/Wr 31/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-16

niejawnym sprawy ze skargi E. G. na bezczynność Dyrektora Gimnazjum nr [...] w T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie...
skargi. Skutkiem czego postępowanie sądowe - zdaniem skarżącej - winno zostać umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Ponadto skarżąca wniosła o zasądzenie...

IV SAB/Wr 58/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

z dnia 4 czerwca 2012 r. pełnomocnik skarżącej potwierdziła powyższe wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono...

IV SAB/Wr 22/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-04

publicznej na jej wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25 stycznia 2017 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego...
. Skutkiem czego postępowanie sądowe - zdaniem skarżącej - winno zostać umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Ponadto skarżąca wniosła o zasądzenie...

IV SAB/Wr 42/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-11

: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania sądowego. Pismem z dnia 9 lutego 2017 r. E. G. (zwana dalej stroną...
informacji publicznej na jej wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25 stycznia 2017 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

II SAB/Lu 41/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-05-10

. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zdaniem Sądu, cofnięcie skargi...
na bezczynność organu wniesioną do tutejszego Sądu - postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Odnosząc się do wniosku pełnomocnika skarżącej...

II SAB/Gd 16/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-18

sprawy ze skargi E. G. na bezczynność Dyrektora Gimnazjum w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. oddalić wniosek skarżącej...
dotkniętych wadą nieważności., Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SAB/Ol 8/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-02-18

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia '[...]' na bezczynność Dyrektora '[...]' w udostępnieniu informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić...
'[...]' w udostępnieniu informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o umorzenie postępowania ze względu na osiągnięcie kompromisu ze skarżącym., Pismem procesowym z 8 lutego...

III SA/Łd 596/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-22

[...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić solidarnie na rzecz O. Z. i D. Z. kwotę 200...
skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SA/Wa 1066/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

przedszkolnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy w kwocie 200 zł...
skargę w niniejszej sprawie oraz wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia...

IV SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-04

i uzasadniało cofnięcie skargi. Skutkiem czego postępowanie sądowe - zdaniem skarżącej - winno zostać umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Ponadto skarżąca...
. 161 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1) jeżeli skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   45