Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Op 72/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-02

) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w N. na rzecz skarżącej Fundacji A w K. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem uiszczonego wpisu sądowego...
o umorzenie postępowania sądowego, a także ponownie zażądał zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego., Uzasadniając żądanie podniósł, że zgodnie z odpowiedzią na skargę...

II SAB/Op 93/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-29

., Pismem z dnia 16 listopada 2021 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o umorzenie postępowania sądowego, a także ponownie zażądał zasądzenia kosztów zastępstwa...
:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., W art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn...

II SAB/Sz 100/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-25

Pracy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić A. G. kwotę [...]([...]) złotych uiszczoną tytułem...
dołączył oświadczenie z dnia [...] r. o cofnięciu skargi, w którym wniósł o umorzenie postępowania w sprawie oraz zwrot uiszczonego w sprawie wpisu sądowego., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Op 41/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-11-30

postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1). Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2...
Administracyjny w Opolu - na mocy art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. - umorzył postępowanie sądowe, o czym orzekł w sentencji postanowienia. ...

II SAB/Sz 98/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-05

23 lipca 2018 r. skarżący oświadczył, że cofa skargę i wnosi o umorzenie postępowania oraz zwrot uiszczonego wpisu od skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
oraz art. 161 § 2 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnie skargę, orzekł jak w pkt. 1...

III OZ 1363/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-20

o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego i zwrocie Fundacji [...] wpisu od skargi w sprawie ze skargi Fundacji [...] na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu...
w Poznaniu umorzył postępowanie sądowoadministracyjne (pkt I.) i zwrócił skarżącej Fundacji uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 zł (pkt II.). W uzasadnieniu wskazał...

II SAB/Op 64/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

niejawnym sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
na stronie internetowej organu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30...

II SAB/Op 51/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-20

) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić A w [...] kwotę 100 (sto) złotych, tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, 3) zasądzić od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy...
. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego, a także ponownie zażądał zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając żądanie...

II SA/Ke 1053/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-12-31

osobowych świadka postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W rozpoznawanej sprawie 'E.' Sp. z o.o. wniosła do tut. Sądu skargę na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy...
Sąd Administracyjny umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Ppsa. ...

II SA/Wa 1897/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-16

publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w [...] na rzecz...
. za usługi pocztowe (część pkt 6), W odpowiedzi na skargę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w [...] wniósł o umorzenie postępowania w sprawie z uwagi...
1   Następne >   +2   +5   10