Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

III SA/Kr 442/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

lokalu mieszkalnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 18 marca 2011r. M. G., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł skargę na decyzję Dyrektora...
pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej wniósł o umorzenie postępowania podając, iż w wyniku...

I OSK 703/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zakładu Karnego w [...] orzekł o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko skarżącemu., Opisując przebieg postępowania w niniejszej sprawie organ wyjaśnił...
., nr [...] Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w [...] wyjaśnił, że zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej prawo zaskarżenia orzeczenia o umorzeniu postępowania...

II SA/Po 823/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie. /-/W. Batorowicz B. K. wniósł skargę na decyzję nr [...] z dnia [...] września 2009 r. Dyrektora...
skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje., Niniejsze postępowanie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Po 12/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; oddala skargę Dyrektor...
decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...], na podstawie art. 105 § 1 kpa w związku z art. 96 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Służbie Więziennej orzekł o umorzeniu postępowania...

I OSK 1494/09 - Wyrok NSA z 2010-04-27

1 k.p.a. uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji., W uzasadnieniu decyzji podał, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 26...
2008r. do 28 lutego 2009r. Postępowanie w pierwszej instancji natomiast zostało umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość w postaci zakończenia postępowania...

III SA/Kr 1029/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-08

a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 23 czerwca 2012r. J. O. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2012r...
skargi nastąpiło skutecznie, postępowanie należało umorzyć. Jak wynika bowiem z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.:, 'Art. 161. § 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

IV SA/Gl 1016/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach R. R. wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Okręgowego...
[...] skarżący zawarł oświadczenie o cofnięciu wyżej opisanej skargi, tym samym wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył...

III SA/Kr 958/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-17

na uzyskanie lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie sądowe W piśmie z dnia 28 grudnia 2012r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę na decyzję Dyrektora Okręgowego...
prowadzenie postępowania sądowego pomimo cofnięcia skargi. Dlatego też Sąd uznał, że skarżąca skutecznie cofnęła skargę i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ppsa umorzył...

II SA/Kr 1198/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-11-26

postanawia umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] 2004r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] wpłynęło pismo z Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu informujące...
art.161 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, umorzył postępowanie sądowe, albowiem przedmiot postępowania odnosi...

IV SA/Gl 257/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Więziennej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie funkcjonariuszy Służby Więziennej postanawia umorzyć postępowanie sądowe UASADNIENIE, W skardze z dnia [...] r. M. K...
za wysługę lat w wysokości [...]% uposażenia zasadniczego z dniem przyjęcia do służby., Oraz umorzył postępowanie w sprawie., W dniu [...] r. do Sądu wpłynęło pismo procesowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   17