Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Go 52/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

wydał decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej objętej wnioskiem Stowarzyszenia z dnia [...] lutego 2014 roku., W uzasadnieniu...
, zgodnie z art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie w niniejszej spawie należało umorzyć., W odpowiedzi na skargę złożonej w dniu 23 maja 2014...

II SA/Go 539/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-17

umorzenia postępowania postanawia odrzucić skargę. W dniu 17 lipca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga Stowarzyszenia...
[...] na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania. Skarga została podpisana...

II SA/Go 675/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-05

publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadkach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy przez organ władzy publicznej następuje w drodze...
do rozstrzygnięć o odmowie udostępnienia informacji oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących...

II SAB/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

. 201 P.p.s.a. (postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego w wyniku uwzględnienia skargi w całości przez organ administracyjny), art. 203 P.p.s.a....
w Opolu działając na podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej...

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

w art. 201 P.p.s.a. (postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego w wyniku uwzględnienia skargi w całości przez organ administracyjny), art. 203 P.p.s.a....
Sąd Administracyjny w Opolu działając na podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...

II SAB/Op 3/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-30

, zalesienia działek, wpłat od rolników, nie zgłaszania zmian ujawnionych podczas kontroli geodezji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...
enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a....

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

jest uprawniony do kontroli tej czynności i ewentualnego umorzenia postępowania sądowego (por., R. Mikosz: Skutki prawne uwzględnienia przez organ administracji publicznej skargi...
Rolnych Oddział grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi...

II SAB/Op 8/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

informacji publicznej lub umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 14 ust. 2. Końcowo zauważenia wymaga, że z ustawy tej nie wynika również, by na podmiotach...
wieczystych, podstaw nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości i poprzednich właścicieli nieruchomości. Domagał się również zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa...

II SAB/Bd 49/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

. 2), a także odmówić lub umorzyć postępowanie w formie decyzji (art. 16), bądź odmówić udostępnienia (decyzją) informacji przetworzonej, ze względu na niewskazanie...
357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. II SAB/Bd 49/14, Uzasadnienie, Pełnomocnik W. G. na podstawie art. 3 § 2 pkt 8, art. 50 § 1...

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Nieruchomości Rolnych na rzecz skarżącego przedsiębiorstwa kwotę 357zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Z przekazanych...
, w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn...