Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Bd 806/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-01-25

świadczeń postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 6 listopada 2020 r. skarżący wniósł do tut. Sądu skargę na decyzję Prezesa Dyrektor Oddziału...
. Sądu 18 stycznia 2021 r. (k. 22-23 akt sądowych)., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Postępowanie sądowe podlegało umorzeniu w związku z zaistnieniem...

VIII SA/Wa 644/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

ze skargi H. G. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1) uchyla...
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266 ze zm., dalej: u.u.s.r.), umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie...

II SAB/Bd 60/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-29

o umorzeniu postępowania w sprawie podlegania ubezpieczeniu rolniczemu postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 20 czerwca 20111r. K.R. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
postępowania w sprawie podlegania ubezpieczeniu rolniczemu. Skarżąca załączyła wniosek z dnia 21 marca 2007r., którym zwróciła się do organu o umorzenie wskazanych wnioskiem...

II SAB/Wa 437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-21

[...] października 2011 r. znak: [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 9 listopada 2011 r. G. P. skierował...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi, postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 §...

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się., W rozpoznawanej sprawie przedmiotem złożonej skargi jest decyzja KRUS w sprawie umorzenia należności z tytułu...
w tym zakresie podlega umorzeniu, stosownie do treści art. 249a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Dokonując natomiast oceny sytuacji majątkowej...

III SA/Łd 780/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-09

J.S. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia wypłaty części...
. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r. poz. 25 z późn. zm.), umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej prawo do części uzupełniającej...

II SAB/Bd 60/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie podlegania ubezpieczeniu...
Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w B. w przedmiocie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie podlegania ubezpieczeniu rolniczemu...

VIII SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-20

z 29 czerwca 2017 r. starszy referendarz sądowy orzekł: w pkt 1 o umorzeniu postępowania w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (sprawa z zakresu ubezpieczeń...
jest od kosztów sądowych. Prawidłowe jest zatem rozstrzygnięcie starszego referendarza sądowego o umorzeniu postępowania o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie., Zgodnie...

II SAB/Wa 458/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

czynności materialno-technicznej, natomiast forma decyzji została w ustawie zastrzeżona jedynie do odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania...
do odmowy udostępnienia informacji lub umorzenia postępowania, bądź też w niepodjęciu decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania...

II SO/Bd 12/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

zatem uwagę należy, że niezadowolenie skarżącej z powodu nierozpoznania przez organ jej wniosku i niewydania z tym związanej decyzji o umorzeniu postępowania...
, jak również decyzji odmawiającej umorzenia postępowania nie stanowi przedmiotu postępowania prowadzonego z wniosku o wymierzenie grzywny. Podkreślenia jednak wymaga, iż organ...
1   Następne >   +2   4