Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

VIII SA/Wa 354/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B.h orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dla 'K. [...]' Sp. z o.o. z siedzibą w B. (dalej...
do działki nr [...]. Mając na uwadze powyższe dla działek nr[...],[...] i [...] umorzono postępowanie w zakresie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych., Odnosząc...

VIII SA/Wa 355/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

[...] lutego 2008 roku nr [...] Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia...
powyższe dla działek nr [...], [...] i [...]umorzono postępowanie w zakresie udzielenia pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach...

III SA/Lu 1098/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-23

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...
nr [...] r. o umorzeniu postępowania administracyjnego., Decyzja zapadła w sprawie, której stan przedstawia się następująco:, W dniu [...] maja 2013 r. do Biura Powiatowego...

V SA/Wa 2448/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-18

ze środków unijnych; postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z ... września 2012 r. M. T. (zwany dalej: skarżącym), wniósł skargę na pismo Agencji Restrukturyzacji...
i Modernizacji Rolnictwa opisane w komparycji postanowienia., W związku z zawartym w odpowiedzi na skargę wnioskiem pełnomocnika organu o umorzenie postępowania (wobec...

V SA/Wa 2341/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

. na posiedzeniu niejawnym wniosku organu o umorzenie postępowania sądowego w związku z uwzględnieniem skargi w całości w sprawie ze skargi M. L. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału...
: - umorzyć postępowanie sądowe; M. L. pismem z dnia 25 września 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

V SA/Wa 2175/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-28

finansowej ze środków unijnych postanawia umorzyć postępowanie sądowe M. B. pismem z 20 listopada 2017 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
z [...] grudnia 2017 r. znak [...])., Zgodnie z zarządzeniem z 25 stycznia 2018 r. wezwano skarżącego do ustosunkowania się do wniosku organu o umorzenie postępowania...

V SA/Wa 1047/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

[...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe G. sp. z o.o. w K. (dalej: strona, skarżąca) wniosła skargę...
) pełnomocnik ARiMR wniósł o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VIII SA/Wa 567/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-22

w W. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora ARiMR z dnia...

VIII SA/Wa 568/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-22

w W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora ARiMR...

V SA/Wa 428/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

wniosku pełnomocnika ARiMR o umorzenie postępowania sądowego w związku z uwzględnieniem skargi w całości sprawy ze skargi S.G. na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji...
i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: - umorzyć postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100