Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-31

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W dniu 8 grudnia 2009 r. Z. R. złożył skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę'., Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać...

III SAB/Kr 29/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-06

2015 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego postanawia umorzyć postępowanie...
prowadzenie postępowania sądowego pomimo cofnięcia skargi. Dlatego też Sąd uznał, że skarżący skutecznie cofnął skargę i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ppsa umorzył...

II SAB/Ke 22/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-26

ze skargi M.J. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w sprawie zasiłku rodzinnego p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie...

I OW 136/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-26

huraganem postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W piśmie z dnia 14 listopada 2007r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ł. wniósł o rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd...
wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego podlega umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SAB/Wr 265/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-12-10

mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Z. R. (dalej: strona, skarżący) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą...

IV SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-22

we W. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni powyższego postanowienia...
SAB/Wr 1/10 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte skargą skarżącego na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie...

I OW 126/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-24

do rozpoznania wniosku J. K. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowania sądowe 2. zwrócić wnioskodawcy połowę uiszczonego...
. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. zwrócił się o umorzenie postępowania w sprawie powyższego sporu o właściwość, z uwagi na uznanie swojej właściwości...

IV SA/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-26

grudnia 2010 r. i innymi postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o wykładnię postanowienia. Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2011 r...
sierpnia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

IV SA/Wr 1/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-26

. oraz zastrzeżenia do ustaleń wywiadu środowiskowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o wykładnię postanowienia. Postanowieniem z dnia 6...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym., W realiach niniejszej...

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-07

z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte kolejnym wnioskiem o ustanowienie...
. , dalej p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i 2 tego przepisu. W myśl art...
1   Następne >   +2   +5   +10   22