Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...

III SA/Lu 324/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

ustawy o Służbie Celnej, wskazując, że postępowanie karne prowadzone wobec niego zostało definitywnie umorzone prawomocnym wyrokiem sądu. D. F. podniósł, że ustawa o zmianie...
, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem, funkcjonariusza celnego, na jego wniosek przywraca się do służby...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

II SA/Ol 1195/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-20

na automacie Poza kasynem gry postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie na rzecz '[...]'kwotę 2.240 zł (słownie: dwa tysiące...
wniosła o uchylenie w całości decyzji obu instancji i zalecenie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych...

III SA/Kr 755/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-18

Urzędu Celnego z dnia [...] 2008 r. nr [...] w całości i umorzył postępowanie w sprawie., Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wymienione w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. Jedną z okoliczności...

III SA/Wr 324/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-09

o niskich wygranych, postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych...
uiściła wpis od skargi w wysokości 200 zł., W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wniósł o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

II SA/Ke 619/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 maja 2014 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić B. Sp. z o.o. kwotę 400 (czterysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pismem z dnia 30 czerwca 2014...

II SA/Rz 859/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-22

Okręgowego w K. Wydział II Karny z dnia [...] października 2005r. sygn. akt II Ka 240/05, którym postępowanie karne warunkowo umorzono na okres dwóch lat próby. W związku...
. 2 cytowanej ustawy przewiduje, że funkcjonariusza celnego przywraca się do służby na jego wniosek w przypadku wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100