Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Ol 435/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych oddala skargę N. Sp. j...
Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia czynności egzekucyjnych., Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu...

II FSK 1159/18 - Wyrok NSA z 2020-11-03

Skarbowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 września 2017...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, Naczelnik...

I SA/Op 509/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-22

umorzenia postępowania egzekucyjnego z ewidentnym naruszeniem zasady zakazu reformationis in peius w zakresie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
, który to wniosek został najpierw rozpatrzony częściowo pozytywnie (poprzez umorzenie postępowania na podstawie bezskuteczności egzekucji), zaś na skutek wniesienia zażalenia...

I SA/Lu 449/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
z [...] i [...] lipca 2015 r. dłużniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego, m.in...

I SA/Ol 436/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozpoznania wniesionego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania dotyczącego wniesionego zarzutu w sprawie...

III SA/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

rozpatrzenia., Pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wierzyciel skierował do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Stwierdził, iż w sprawie...
postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ uznał, iż nie jest uprawniony do umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gl 1107/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzeniu postępowania pierwszej...
ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., dalej 'u.p.e.a.') umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego., Na powyższe postanowienie...

I SA/Gl 950/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-12

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej - organ II instancji...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] r. nr [...]., Przedmiotowe postanowienie zapadło w następującym stanie...

I SA/Gd 1258/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-22

maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 maja 2019r. Dyrektor Izby...
wniesionego przez W.T. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 stycznia 2019 r. w części, w której odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie...

II FSK 1328/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24

13 czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję. Treść uzasadnienia tego wyroku dostępna jest w serwisie internetowym CBOSA (orzeczenia.nsa.gov.pl...
1   Następne >   +2   +5   +10   100