Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

IV SAB/Wr 206/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w wysokości 100 (słownie: sto) złotych. Pismem...
z dnia [...] kwietnia 2020 r. T. K. (dalej: strona lub skarżący) wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego...

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

także, iż w przypadku umorzenia postępowania w tym zakresie, Sąd powinien zobowiązać Ośrodek do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie., W odpowiedzi...
na skargę Ośrodek wniósł o umorzenie postępowania oraz zasądzenie od Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wniósł...

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

w przypadku umorzenia postępowania w zakresie bezczynności i wniosła o zobowiązanie Dyrektora Ośrodka do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie w myśl art...
. 38 k.p.a., W odpowiedzi na skargę Ośrodek wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na udzielenie wnioskowanej informacji., Przedstawiając przebieg postępowania poczynając...

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

informacji publicznej. W zakresie bezczynności odwołała się do orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Wyjaśniła także, iż w przypadku umorzenia postępowania w tym zakresie, Sąd...
powinien zobowiązać Ośrodek do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie., W odpowiedzi na skargę Ośrodek wniósł o umorzenie postępowania...

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

się do orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Wyjaśniła także, iż w przypadku umorzenia postępowania w tym zakresie, Sąd powinien zobowiązać Ośrodek do ukarania pracownika winnego...
niezałatwienia sprawy w terminie., W odpowiedzi na skargę Ośrodek wniósł o umorzenie postępowania oraz zasądzenie od Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów...

II SAB/Ol 85/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku...
pozostałe dokumenty., Dlatego też Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a w pkt 1) umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie bezczynności organu w udzieleniu...