Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 2236/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-06

za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej bez zezwolenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
2343,80 zł oraz uchylenie poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] kwietnia 2016 r. i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów...

V SA/Wa 85/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz M. S. kwotę 580 zł (pięćset...
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania przed sądem, wskazując, że uwzględnił skargę i [...] stycznia 2017 r...

V SA/Wa 2750/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

należności pieniężnej; postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 13 listopada 2013 r. D. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I SA/Wa 1743/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącej R. R...
drogowym autostrady [...]., Odpowiadając na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując, iż postanowieniem z dnia [...] lipca 2013 r. w całości uwzględnił...

VII SA/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-31

zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić K. L. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie...

VI SA/Wa 685/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-10

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
(dalej: 'GDDKiA') umorzył postępowanie zainicjowane nw. wnioskiem złożonym przez P. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (obecnie P. Sp. z o. o. z siedzibą w W.; dalej: Spółka...

VI SA/Wa 2207/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2) zasądzić od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz...
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji skoro organ po przeprowadzeniu analizy zaskarżonego...

IV SA/Wa 1392/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-31

stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Dróg...
o umorzenie postępowania, wskazując, że uwzględnił skargę w całości. Do akt sprawy dołączył postanowienie z dnia [...] maja 2017 r. o uchyleniu w całości zaskarżonego...

VI SA/Wa 1381/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W zaistniałej sytuacji, wydanie przez Generalnego Dyrektora...

VII SA/Wa 759/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-03

i Autostrad po rozpatrzeniu tego wniosku, decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., uchylił decyzję z dnia [...] września 2009 r. w całości i umorzył postępowanie w sprawie...
krajowej nr [...] do działki nr [...] oraz umorzył postępowanie w tym zakresie., Następnie J. M. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. złożył wniosek o stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   63