Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SAB/Sz 131/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-03-17

sprawy ze skargi M. P. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe wywołane...
informację publiczną, dlatego też oświadczenie o cofnięciu skargi wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania należy uznać za konieczne i zasadne., W odpowiedzi na skargę w piśmie...

III SAB/Gl 194/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-03-01

niejawnym sprawy ze skargi R.S. na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem...
i dopuszczalny. Okoliczność ta uzasadnia umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy p.p.s.a., Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. ...

IV SA/Wr 598/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-29

: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r. A. C. (dalej: strona) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę...
skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a.)., W rozpoznawanej sprawie strona pismem z dnia 30 września 2022 r...

II SO/Sz 6/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-11-20

niejawnym wniosku M. P. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Karnego w W. grzywny za nieprzekazanie skargi postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić wnioskodawcy...
dotkniętych wadą nieważności., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SO/Ol 17/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-17

1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 1 powołanej ustawy umorzył postępowanie. ...
postępowanie WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wnioskiem z dnia '[...]' E. D. wystąpił do tut. Sądu o wymierzenie Dyrektorowi Aresztu Śledczego w E. kary grzywny...

II SAB/Lu 629/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-26

Śledczym ., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 130 § 1 P.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015r., poz. 658), Zgodnie z powołanym przepisem art. 130 § 1 P.p.s.a. (...) sąd umorzy postępowanie zawieszone (...) z przyczyn wskazanych...

II SO/Sz 7/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-12-18

w W. za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o przywrócenie terminu. Pismem z dnia...
z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej 'p.p.s.a.', Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SAB/Op 47/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-30

umorzenia postępowania sądowego w oparciu o art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Sąd miał jednak na uwadze, że umorzenie postępowania jest dopuszczalne tylko wtedy...
) do merytorycznego rozpoznania skargi oraz, gdy wystąpi jedna z przesłanek umorzenia postępowania, wymieniona w przepisie art. 161 § 1 pkt 1-3 P.p.s.a., Dlatego też skarga...

IV SAB/Wr 129/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-29

z kursów organizowanych na terenie aresztu śledczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 27 maja 2019 r. J. M. (dalej strona lub skarżący...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd...

I OSK 613/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie., Postanowieniem z dnia 17 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie umorzył postępowanie zainicjowane złożonym...
także przed złożeniem wniosku o umorzenie postępowania w przedmiocie wymierzenia grzywny organowi. Skarżący jednak tego nie uczynił zawierzając drugiej stronie, że jego skargi...
1   Następne >   +2   +5   10