Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

VI SA/Wa 72/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-04

niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia i dokumentów p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z dnia...

III SA/Lu 194/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-11

Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w L. jako jednostkę w której powstają materiały archiwalne p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącemu...
na skargę Dyrektor Archiwum Państwowego w L., wobec uchylenia zaskarżonego aktu wniósł o umorzenie postępowania., Pismem z dnia 5 czerwca 2008 r. pełnomocnik skarżącego cofnął...

IV SA/Gl 820/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-22

. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych). W dniu [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
i prowadzenia archiwum zakładowego., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Archiwum Państwowego w C. wniósł o umorzenie postępowania wywodząc, że pismem z dnia...

III SA/Gd 416/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-05-06

i prowadzenia archiwum zakładowego postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącemu A Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną...
1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Wobec powyższego Sąd, na mocy art. 60 w związku z art. 161 § 1...

II SA/Wa 1893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie skarżącej - F. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu...
[...] sierpnia 2013 r. nr [...], wnosząc o jej uchylenie, uchylenie decyzji ją poprzedzającej oraz umorzenie postępowania, jak również o zasądzenie kosztów postepowania według norm...

I OZ 574/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe Zarządzeniem z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący Wydziału...
od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu., Stosownie do art. 161 § 1...

IV SA/Wa 269/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-13

ze skargi S. G. na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, z dnia [...] grudnia 2005 r., w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekazania podania zgodnie...

IV SA/Wa 2102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10

z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: - zwolnić S.S. od kosztów sądowych. W dniu 29 listopada 2007 r. (data...
od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Wa 1432/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

administracyjnego poprzez niewydanie decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, w sytuacji gdy z okoliczności sprawy wynika, iż roszczenie organów obu instancji...
o zwrot kwoty 255 zł tytułem kosztów przechowania dokumentacji pracowniczej uległo przedawnieniu, co winno implikować umorzenie postępowania;, - art. 77 § 1 ustawy...

I OZ 355/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

: [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie...
i umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji., Sąd pierwszej instancji podał, że A. S. pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. wniósł o przywrócenie terminu...
1   Następne >   3