Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Wa 754/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-28

do dodatku za rozłąkę postanawia - umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 22 lutego 2011 r. K. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dowódcy...
wyżej wymienioną skargę., W odpowiedzi na skargę z dnia 06 kwietnika 2011 r. organ uznał wniosek skarżącego o cofnięcie skargi za zasadny i wniósł o umorzenie postępowania...

II SAB/Wa 120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

[...] października 2007 r. nr [...] postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30...
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

I OSK 1404/10 - Wyrok NSA z 2011-02-11

nr [...] w Krakowie z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w I instancji., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy:, K. N. pismem z dnia [...] lipca 2009 r. skierowanym do Dowódcy...

II SA/Sz 668/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-12

: umorzyć postępowanie sądowe. A. Ż. pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na postanowienie Dowódcy Jednostki...
o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków...

II SA 3417/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-16

niejawnym sprawy ze skargi R. D. na postanowienie Dowódcy Wojsk Lądowych w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego postanawia 1) umorzyć postępowanie...
.., W odpowiedzi na skargę z dnia 21 listopada 2003r. pełnomocnik, Dowódcy Wojsk Lądowych wniósł o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu, podał, że postanowieniem nr [...] z dnia...

II SA/Bd 420/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-04

postanawia na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe, Skargę do Wojewódzkiego Sądu...
o umorzenie postępowania ewentualnie o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W myśl art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SA/Wa 2129/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-03

[...] maja 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty należności z tytułu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych postanawia - umorzyć postępowanie...
o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu...

III SA/Kr 52/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-25

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji skargę oddala K. N. w skierowanym do Dowódcy Jednostki Wojskowej I wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. zwrócił...
z dnia [...] 2006 r. - rozkazu Nr [...] Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia [...] 2005 r. i umorzenia postępowania pierwszej instancji. Rozkazem tym został...

II SA/Bd 1324/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-23

. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Szef Wojewódzkiego Sztabu...
z późn. zm.), powoływanej dalej jako: p.p.s.a., umorzył postępowanie w sprawie z wniosku skarżącego o zwrot kwoty [...] zł. ze względu na bezprzedmiotowość postępowania...

II SAB/Wa 109/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-22

zawodowej służby wojskowej postanawia: 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Dowódcy Sił Powietrznych na rzecz skarżącego kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych...
wydał decyzję nr [...], którą odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, objętej wnioskiem z dnia [...] marca 2007 r. i wniósł o umorzenie postępowania., Wobec treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   26