Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 922/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-03

umorzyć postępowanie. P. K. pismem z dnia [...] kwietnia 2019 r. cofnął skargę z dnia [...] marca 2019 r. na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej...
postępowania., Organ w piśmie z dnia 9 maja 2019 r. także wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2019 r., wydanym w trybie...

II SA/Wa 1351/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-09

do wniesienia odwołania postanawia: - umorzyć postępowanie - Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] Centralna Komisja Lekarska w [...] (dalej...
- uchyliła swoje postanowienie z dnia [...] maja 2020 r' nr [...]., W tej sytuacji, organ wniósł o umorzenie postępowania przed sądem, z uwagi na jego bezprzedmiotowość...

I OSK 1924/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 486/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 P.p.s.a.)., W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził...

III OSK 6390/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-22

skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). W myśl art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych przepisów...
procesową za skuteczną., Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 i art. 193 p.p.s.a. umorzył postępowanie...

III OSK 5779/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-22

-szturmowych postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pismem z 21 lutego 2022 r. G. B. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1...

II SA/Wa 654/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-24

postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. P. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie...
dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie natomiast z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 1591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-03

zawodowej służby wojskowej oraz zawodowej służby wojskowej w jednostkach desantowo-szturmowych postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
., W odpowiedzi na skargę Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w W. wniosła o oddalenie skargi, a pismem z dnia 6 października 2016 r. wniosła o umorzenie postępowania na podstawie...

II SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

do czynnej służby wojskowej postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. D. L. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na orzeczenie...
cofnął skargę w całości i wniósł o umorzenie postępowania., Pismem z dnia 2 września 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do pełnomocnika...

II SA/Wa 2169/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-17

służby wojskowej postanawia: - umorzyć postępowanie w sprawie - Z. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Centralnej Wojskowej...
sierpnia 2002 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowanie...

II SA/Wa 1480/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-18

terminu do wniesienia odwołania postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe - Strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków...
1   Następne >   +2   +5   8