Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 985/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

2017 r., a następnie pismem z dnia [...] lutego 2018 r., strona wystąpiła o umorzenie ww. postępowania. Wniosek ten został podtrzymany przez pełnomocnika strony pismem...
z dnia [...] marca 2018 r., Rada Wydziału uchwałą z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] odmówiła umorzenia postępowania., Następnie, uchwałą z dnia [...] kwietnia 2018 r...

II SAB/Wa 270/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. M. S. pismem z dnia 23 maja 2017 r. cofnął wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe...
prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie nadania tytułu profesora., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Wa 106/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-01

zawieszenia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 2. zwrócić Radzie Wydziału [...] kwotę 100 zł (sto...
wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Poinformował, że decyzją z dnia [...] marca 2014 r. podjął zawieszone postępowanie zażaleniowe i umorzył postępowanie w sprawie...

II SA/Wa 220/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

rozbieżność stanowisk w doktrynie; wyrazem tego jest m.in. wyrażony pogląd, że - w niektórych przypadkach - rada wydziału może odmówić umorzenia postępowania w sprawie...
Obywatelskich w zakresie skutków cofnięcia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oraz złożenia wniosku o jego umorzenie - Centralna Komisja przyłączyła...

II SA/Wa 1175/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-08

; Rada Wydziału rozpatrzyła zaś wniosek i uznała umorzenie postępowania za niezasadne; postępowanie habilitacyjne w niniejszej sprawie przeprowadzono w całości procesu...
2019 r. - obszernie i rzetelnie wyjaśnił Skarżącemu przyczyny nieuwzględnienia jego wniosku o umorzenie postępowania; klauzula interesu społecznego działała tu przeciwko...

II SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

wstrzymania wykonania uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. 2. zwrócić skarżącej M. N. kwotę 100...
habilitowanego., Pismem z dnia 16 grudnia 2016 r. skarżąca, z uwagi na umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały, cofnęła skargę w całości...

II SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

oceniających dorobek kandydatki, i zapoznaniu się z ww. recenzjami, habilitantka cofnęła wniosek habilitacyjny, zarazem składając wniosek o umorzenie postępowania...
. Po odmowie Rady umorzenia postępowania uchwałą z dnia [...] września 2015 r., kandydatka złożyła odwołanie od ww. uchwały do Senatu Uniwersytetu [...], zarazem Rada uchwałą...

II SAB/Wa 832/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-24

sprawy ze skargi M. N. na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały postanawia umorzyć...
uznać za dopuszczalne., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 206/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

[...] lutego 2016 r. oraz o umorzenie postępowania habilitacyjnego bez konsekwencji finansowych., CK wskazała, że w postępowaniu odwoławczym zostało powołanych dwóch...
Rady Wydziału, a już wiedząc o negatywnej opinii komisji habilitacyjnej, dr Z. skierował na ręce Dziekana Wydziału, dr. hab. W. S. podanie z prośbą o 'umorzenie postępowania...

III OSK 1790/21 - Wyrok NSA z 2022-12-20

po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej., Centralna Komisja wyjaśniła, że wnioski o umorzenie postępowania...
. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 - dalej: 'k.p.a.') - ewentualnej sprzeczności z interesem społecznym. Kwestia ewentualnego umorzenia postępowania habilitacyjnego powinna...
1   Następne >   +2   +5   +10   14