Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

III SA/Kr 985/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-08-31

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr [...] w M postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga skarżącej T. S...
, w którym wniósł on o umorzenie postępowania., Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30...

II SAB/Sz 143/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-03

sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. J. S. wystąpił...
21 stycznia 2021 r. Skarżący zwrócił się między innymi z wnioskiem o umorzenie postępowania sądowego o sygnaturze akt II SAB/Sz 143/20, wskazując, że wnioski służące...

II SAB/Sz 7/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe...
sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej 'p.p.s.a.', Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:, 1...

II SAB/Po 119/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-05

i Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia I. umorzyć postępowanie, II. zwrócić skarżącemu kwotę 100,- (sto) złotych tytułem wpisu od skargi...
, organ pozostawał w bezczynności, domagał się umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy W. wniósł...

II SA/Ol 25/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza A z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie kontroli posesji postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe; II...
o umorzenie postępowania sądowego wskazując, że po wniesieniu skargi uchylił we własnym zakresie zaskarżone zarządzenie., Pismem z dnia 16 stycznia 2013 r. skarżący wniósł...

II SAB/Ol 64/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-23

niejawnym sprawy ze skargi '[...]' na bezczynność Wójta Gminy '[...]' w udostępnieniu informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zwrócić skarżącemu...
., skarżący cofnął skargę, jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania sądowego i zasądzenie od organu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego...

VII SA/Wa 689/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

uchwałę wniósł Wojewoda [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie skargi w trybie autokontroli i podjęcie uchwały...
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019, poz. 2325 ze zm.) dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II OSK 361/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

. postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić T.P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej...
, iż cofa złożoną skargę kasacyjną. Jednocześnie skarżący wniósł o wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie z jego skargi kasacyjnej oraz zwrócenie...

II SA/Wa 2329/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-30

Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis...
15 listopada 2021 r. skarżąca oświadczyła, że cofa skargę w niniejszej sprawie oraz wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

I SAB/Go 16/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-09

1. Umorzyć postępowanie. 2. Zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe...
2019 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę wnosząc o umorzenie postępowania. Wyjaśnił, że Urząd Skarbowy w [...] zwrócił Nadleśnictwu nadpłacony podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100