Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 4310/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Wojskowego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego 1. umorzyć postępowanie kasacyjne; 2. zwrócić Prezesowi Agencji Mienia...
, oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje, Stosownie do art. 60 ustawy z dnia...

III OSK 4111/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

Wojskowego z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o przydział kwatery 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Prezesa Agencji...
z [...] grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o przydział kwatery, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził od Prezesa Agencji Mienia...

I OSK 249/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

Wojskowego o: 1) umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych nr [..] z dnia [..] grudnia 2009 r. oraz nr [..] z dnia [..] kwietnia 2010...
Mienia Wojskowego w W. odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie ww. tytułów wykonawczych., Prezes Agencji Mienia Wojskowego postanowieniem...

III OSK 2573/21 - Postanowienie NSA z 2023-10-18

postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 13 grudnia 2019 r. oddalił skargę R. C. na decyzję Prezesa Agencji...
, żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji i zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego., Pismem z dnia [...] września...

I OSK 2792/19 - Wyrok NSA z 2020-07-15

świadczenia mieszkaniowego oraz umorzył postępowanie administracyjne (pkt 2)., W motywach rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji podał, że zgodnie z art. 48d ust. 11...
- było bezprzedmiotowe, zgodnie z art. 145 § 3 P.p.s.a. Z tych względów Sąd stwierdził, że zaszła podstawa do umorzenia postępowania., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożył...

I OSK 685/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

[...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu...
[...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, W dniu 13...

II SAB/Lu 53/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-08

), wydać decyzję o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania (art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p.), ewentualnie powiadomić...
, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i 3, § 1a i § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniósł o:, 1) zobowiązanie organu do udostępnienia w terminie 7 dni...

III OSK 2546/21 - Wyrok NSA z 2023-10-18

P.p.s.a. w zw. z art. 105 § 1 K.p.a. umorzył postępowanie w przedmiocie zwrotu nadpłaconego świadczenia mieszkaniowego., O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 203...
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i umarza postępowanie...

I OSK 1461/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

. Dyrektor [...] we W. decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] odmówił zawieszenia postępowania i umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte na wniosek K. P...
rozstrzygnięta w wyroku WSA w Warszawie z 13 lipca 2016 r., II SA/Wa 443/16, w którym Sąd przesądził o prawidłowości decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiocie przydziału nowej...

III OSK 3064/21 - Wyrok NSA z 2023-12-07

, zaś postępowanie wszczęte na wniosek umorzyć.' Zatem organ winien, jeżeli uznał iż co do części wniosku sprawa była już rozpoznawana, umorzyć, a w pozostałym zakresie rozpoznać...
Wojskowego z dnia 6 sierpnia 2019 r. nr BP-DZ.431.8.2019/2 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od E.B. na rzecz Prezesa...
1   Następne >   2