Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 775/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

[...] r. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., , , , , oddala skargę., , , Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając jako organ egzekucyjny...
, zobowiązani pismem z dnia [...] wskazali, że ich pismo z dnia [...] stanowi żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia...

I SA/Po 688/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych uchyla zaskarżone...
postanowienie Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania...

I SA/Po 51/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z uwagi na jego bezprzedmiotowość I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
poprzez uznanie zgłoszonych zarzutów za uzasadnione oraz umorzenie postępowania zabezpieczającego., Zaskarżonemu postanowieniu pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił...

III SA/Po 598/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-18

[...] lipca 2020r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W dniu [...] lipca 2019 r. L. N. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby...
. nr [...] i umarzające w całości postępowanie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle stanu faktycznego sprawy, w której Dyrektor...

I SA/Po 342/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-22

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Postanowieniem z dnia...
z dnia [...] uchylił decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia [...] w części dotyczącej miesięcy maja, czerwca, lipca 2004 r. i umorzył postępowanie w sprawie...

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

IV SA/Po 623/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

Cofnięcie przez inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącej M. M. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych...

I SA/Po 1802/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-04

. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ G. Gorzan /-/ S. Zapalska Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ...
Skarbowego i umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu podania zobowiązana wskazuje, że decyzją z dnia [...]2004 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Po 1587/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dyrektor Izby Celnej prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec H. sp. z o.o. na podstawie tytułu...
wierzytelności dokonanych przez organ I instancji. Podanie zawierało wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Dyrektor Izby Celnej w P. postanowieniem z dnia [...] r...

I SA/Po 51/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-03

w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego P. - [...] postanowieniem z dnia [...] umorzył...
egzekucyjne. Tym samym wskazał, że została spełniona przesłanka określona w dyspozycji art. 59 § 2 u.p.e.a. pozwalająca na umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100