Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 509/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-22

umorzenia postępowania egzekucyjnego z ewidentnym naruszeniem zasady zakazu reformationis in peius w zakresie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
, który to wniosek został najpierw rozpatrzony częściowo pozytywnie (poprzez umorzenie postępowania na podstawie bezskuteczności egzekucji), zaś na skutek wniesienia zażalenia...

II SA/Op 361/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-17

Wojewódzkiego Policji w Opolu z dnia 14 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej oddala skargę...
przez Komendanta Głównego Policji, to jest w sytuacji, gdy postępowanie należało umorzyć, a to z braku formalnej legitymacji do jego dalszego prowadzenia i zakończenia orzeczeniem...

I SA/Op 193/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-19

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. określa, że zaskarżone...
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) - dalej jako: [u.p.e.a.], którym odmówiono umorzenia postępowania...

I SA/Op 282/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-13

z dnia [...] Nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec A Spółki z o.o. w likwidacji i umorzono postępowanie w sprawie umorzenia...
postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec A Spółki z o.o. w likwidacji., Postanowieniem z dnia [...] skierowanym do pełnomocnika, organ egzekucyjny odmówił umorzenia...

I SA/Op 2/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-09

w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez A Sp. z o.o. (dalej określanej...
. z [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Spółki na podstawie tytułów wykonawczych z 20 kwietnia 2020 r...

I SA/Op 311/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-29

Skarbowej w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez A Sp. z o.o. w B. (dalej...
Skarbowego w K. z dnia [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...]., Zaskarżone rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Op 506/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-18

[...], nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej przez J. M. (dalej: skarżący, strona, zobowiązany...
w O. z [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...

I SA/Op 142/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 15 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla...
jako: [u.p.e.a.] uchylające postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia 18 stycznia 2012r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i umarzające...

I SA/Op 196/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-10

z dnia 21 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
.) - dalej jako: [u.p.e.a.] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 7 stycznia 2013r. o odmowie umorzenia postępowania...

I SA/Op 438/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-18

z o. o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie umorzenia postępowania kontrolnego...
i umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem strony oddala skargę. Skarżąca Spółka pismem z dnia 16.04.2009r. zwróciła się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100