Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 479/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-21

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu zażalenia W. T., uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...

I SA/Lu 449/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
z [...] i [...] lipca 2015 r. dłużniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego, m.in...

I SA/Lu 257/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-05

odpowiedzialnością z siedzibą w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym...
z [...] w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem z [...] lipca 2015 r., utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego...

I SA/Lu 717/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-28

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenie postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Zaskarżonym...
. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

I SA/Lu 606/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-16

prowadzenia postępowania egzekucyjnego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich wniesienia, czy też jest to wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...
wykonawcze objęte zajęciem są tożsame z tymi, które wcześniej doręczył zobowiązanemu Dyrektor Oddziału ZUS, to składa on wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

III SA/Lu 324/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

ustawy o Służbie Celnej, wskazując, że postępowanie karne prowadzone wobec niego zostało definitywnie umorzone prawomocnym wyrokiem sądu. D. F. podniósł, że ustawa o zmianie...
, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem, funkcjonariusza celnego, na jego wniosek przywraca się do służby...

I SA/Lu 512/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-14

Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
do ich wniesienia, czy też jest to wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego., W odpowiedzi na powyższe, przy piśmie z dnia 10 marca 2011 r. przesłane zostało pełnomocnictwo...

I SA/Lu 278/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-26

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego -oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej...
, po rozpatrzeniu zażalenia M.G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lutego 2005 r. - uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił umorzenia postępowania...

I SA/Lu 347/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-27

. zobowiązany zawarł wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych z [...] października 2011 r. o numerach...
: [...], [...], [...] z powodu przedawnienia egzekwowanych obowiązków., Postanowieniem z [...] grudnia 2019 r. organ egzekucyjny odmówił zobowiązanemu umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Lu 968/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone...
z dnia 18 maja 2015r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach [...] i [...], wystawionych w oparciu o decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100