Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 600/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-03

w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z [...] r. nr [...] odmawiające C. D. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania...
wpłynął wniosek C. D., o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu realizacji zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r., z uwagi...

I SA/Ke 428/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2.przyznaje...
) postanowieniem z [...] nr [...] uchylił w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z [...] nr [...] o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Ke 207/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-12

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. II SA/Ke 207/08, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14...
15.01.2008r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w [...] wszczętego...

I SA/Ke 112/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-15

uznania zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ egzekucyjny - Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w K. i umorzył postępowanie...
. Z. datowane na 29 września 2007r, zatytułowane jako 'Sprzeciw do zawiadomienia o zajęciu oraz wezwanie do zwrotu potrącenia i wniosek o umorzenie postępowania...

I SA/Ke 469/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-12-15

umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] ('Dyrektor') postanowieniem z 25 sierpnia 2022 r...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. ('Naczelnik') z 12 lipca 2022 r: nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku J. S., na podstawie tytułów...

I SA/Ke 364/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-11

Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. (Dyrektor, organ odwoławczy...
) postanowieniem z dnia [..] r.nr: [..] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. - K., z dnia [...] r. znak [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Ke 371/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-23

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu...
z (...) nr (...) w sprawie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Z. O. na podstawie tytułów wykonawczych o nr (...)., Dyrektor ustalił...

II SA/Ke 526/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia...
[...] Wójt Gminy umorzył postępowanie administracyjne w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości odnośnie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi...

I SA/Ke 622/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-01-19

zawartego w piśmie 30 czerwca 2015 r. znak: COF-OUR/7403/220639/15/Ł/WG/OG umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
T. O. z 9 grudnia 2014 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych z 17 marca 2014 r., o numerach od 100526A/LU/2014 do 100526P/LU/2014...

I SA/Ke 137/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
[...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100