Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 2/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

drogowym /Dz.U. nr 6 poz. 35/ oraz z art. 42 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, postanowił umorzyć postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2...
o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z braku podstaw prawnych w tych przepisach., Gdy chodzi...

U 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-08

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności należało...
rozważyć wniosek formalny o umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nadmienia, że niezależnie od wniosku...

P 7/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-04

Postanawia umorzyć postępowanie w sprawie. Utrata mocy obowiązującej przez przepis w takim zakresie, w jakim przepis ten mógł być przedmiotem konkretnej kwestii...
, zobowiązuje Trybunał Konstytucyjny do umorzenia postępowania /art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym/. Objęcie zaś kontrolą abstrakcyjną przepisów zakwestionowanego...

K 3/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

Trybunał Konstytucyjny, wobec wycofania wniosku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowił umorzyć postępowanie. Postępowanie, które toczy się w trybie art...
cofnięciem wniosku i musi w takim wypadku umorzyć postępowanie., Analogiczne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny na tle przepisu art. 27 ust. 4 Konstytucji RP /zob...

U 8/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-08-12

./ umorzyć postępowanie. Na rozprawie 18 czerwca 1997 r. z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Komendanta Głównego Państwowej Straży...
dodatkowymi argumentami, wnosząc jednocześnie o:, zaniechanie postępowania dowodowego i umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29...

K 1A/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

umorzyć postępowanie w części dotyczącej: 1) par. 3 ust. 2 i 3, par. 5 ust. 3 i 4 oraz tytułu rozdziału 2, a także par. 21 ust. 1 - 3, par. 22, par. 27 ust. 4 i 5...
(...) o umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 89/, postanowił Polski...

P 5/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-24

Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Trybunał Konstytucyjny dokonując wykładni art. 45 ust. 2 ustawy o gospodarce energetycznej stwierdził...
normatywnych w art. 11 i 12 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Tym samym zaistniały formalnoprawne do umorzenia postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale...

P 3/01 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001-09-06

. 704, nr 91 poz. 1008; Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 i 509/ w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skarżącego w razie umorzenia...
ze zm./ w części wyłączającej możliwość orzeczenia o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skarżącego w razie umorzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowania...

U 7/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-19

umorzyć postępowanie w sprawie. 1. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał...
Konstytucyjny powoduje umorzenie postępowania w sprawie takiego aktu., W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ustabilizowało się już stanowisko, że proste uchylenie...

P 3/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

Umorzyć postępowanie na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. W myśl art. 11 ust. 1...
Konstytucyjnym w drodze analogii legis można wyinterpretować dopuszczalność umorzenia postępowania także w przypadkach, w których zdarzenie następcze powoduje zbędność wydania...
1   Następne >   +2   +5   11