Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 236/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo umyślne popełnione przez radnego nie powodowało wygaśnięcia jego mandatu, także pod rządem art. 190 ust. 1 pkt 4...
pomimo ustalenia popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, warunkowo umorzył postępowanie karne bez orzekania kary., Rzecznik Praw Obywatelskich we wniesionej od powyższego...

III RN 59/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

, albo utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego., W obu przypadkach umorzone powinno być całe postępowanie, a nie tylko ta jego część...
administracyjnego, lecz do drogi postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. W tej sytuacji organ odwoławczy mógł tylko uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć...

III ARN 74/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-03-07

Niedopuszczalne jest umorzenie postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym, w przypadku dostrzeżenia braków formalnych skargi...
postanowieniem z dnia 28 kwietnia 1995 r. (...) umorzył postępowanie w sprawie wszczętej na skutek pisma Ireny K. na decyzję Wojewody L. z dnia 12 stycznia 1995 r...

III ARN 50/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-11-09

W świetle art. 105 par. 1 Kpa nie jest dopuszczalne umorzenie postępowania w sprawie umorzenia zaległości odsetek, jeżeli w trakcie toczącego się postępowania należność...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Fabryki Mebli (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległych odsetek...

III ARN 67/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-01-26

postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Wobec cofnięcia rewizji nadzwyczajnej przez Ministra Sprawiedliwości pismem z dnia 8 grudnia 1992 r. zaszła konieczność umorzenia postępowania...
Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1992 r. SA/Gd 1330/91, postanowił umorzyć...

III ARN 5/87 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1987-12-31

września 1986 r. SA/Gd 507/86, postanawia umorzyć postępowanie. Przed rozpoznaniem rewizji nadzwyczajnej, a mianowicie w dniu 2 lutego 1987 r. zainteresowany zmarł...
, co wynika z aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego., Okoliczność ta sprawia, iż wydanie wyroku stało się niedopuszczalne, co uzasadnia umorzenie postępowania wywołanego...

III RN 198/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-06

Zapłacenie przez stronę podatku w czasie toczącego się postępowania odwoławczego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej...
skargę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 'P.' w D.G. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 16 lipca 1998 r. w przedmiocie umorzenia postępowania. Wyrokowi...

III ARN 76/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-11-26

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego na skutek rewizji nadzwyczajnej...
nadzwyczajną. Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowo wyjaśnił w zaskarżonym wyroku, że rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania jest orzeczeniem formalnym, w którym nie chodzi...

III ARN 16/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-09-20

o przydziale lokalu użytkowego i umorzeniu postępowania organu I instancji na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego...
decyzji organu pierwszej instancji wprost stanowi o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji /typowa kasacja/, i z porównania tego przepisu z art. 138 par. 2...

III RN 60/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-05-07

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 1996 r. III SA 1379/95 i III SA 1628/95, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Pierwszy...
Prezes Sądu Najwyższego cofnął poprzednio przez siebie w rozpatrywanej sprawie wniesioną rewizję nadzwyczajną oraz wniósł o umorzenie postępowania przed Sądem Najwyższym...
1   Następne >   +2   +5   +10   22