Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA 752/00 - Wyrok NSA z 2002-02-15

organu pierwszej instancji /umorzenie postępowania/. Umorzenie postępowania o którym mowa w art. 138 par. 1 pkt 2 lub pkt 3 Kpa dotyczy tej samej instytucji określonej...
odwoławczego, nie dają organowi drugiej instancji podstaw do uchylenia decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 in fine Kpa/, skoro...

IV SA 880/00 - Wyrok NSA z 2002-02-08

., Jeżeli zatem strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw...
do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona wykonała decyzję nieostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

I SA 674/95 - Wyrok NSA z 1996-06-18

postanowienia organu I instancji jednocześnie umorzyć postępowania I instancji na zasadzie art. 105 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Instytutu...
o umorzeniu postępowania w sprawie i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U....

III SA 2225/01 - Wyrok NSA z 2003-04-24

umorzenia postępowania podatkowego dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Minister Finansów utrzymał w mocy...
decyzją z dnia 17.04.2000 r. umorzył postępowanie podatkowe w sprawie określenia Edwardowi G. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r...

II SA 1629/99 - Wyrok NSA z 2000-01-19

Kpa, umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu podał, że rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 par. 1...
postanowienie o umorzeniu postępowania o wpisanie tej spółki do rejestru handlowego. W ten sposób podmioty wnioskujące do sądu rejestrowego o zarejestrowanie spółki utraciły...

III SA 8106-8107/98 - Wyrok NSA z 1999-12-07

umorzenia postępowania kontrolnego do takich decyzji nie należy. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 220 Ordynacji podatkowej organem odwoławczym jest organ...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 października 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego, 2/ postanowienie Generalnego Inspektora...

IV SA 374/00 - Wyrok NSA z 2002-01-17

Żaden przepis prawa procesowego nie upoważnia organu rozpoznającego zażalenie od postanowienia o zawieszeniu postępowania do umorzenia postępowania administracyjnego...
na użytkowanie tych obiektów, uchylił zaskarżone postanowienie oraz 'umorzył postępowanie organu wojewódzkiego'., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podano, iż kwestia...

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

, nie jest przesłanką procesową, prowadzącą do umorzenia postępowania administracyjnego na zasadzie art. 105 Kpa. 2. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie...
. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 15 września 1987 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania i na podstawie art...

IV SA 606/88 - Wyrok NSA z 1988-09-02

1. Artykuł 105 Kpa nie może stanowić podstawy prawnej wydania decyzji o umorzeniu postępowania w kwestiach rozstrzyganych w drodze postanowienia., 2...
- prowadzący postępowanie zażaleniowe na takie postanowienie - powinien umorzyć postępowanie zażaleniowe na zasadzie art. 138 par. 1 pkt 3 w związku z art. 144 Kpa...

IV SA 1709/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Umorzenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wyłącznie z tej przyczyny, że inwestor legitymujący się decyzją nieostateczną rozpoczął...
roboty budowlane, prowadziłoby do bardzo drastycznych konsekwencji., Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę i umorzenie postępowania powodowałoby wyjęcie z obrotu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   90