Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 2890/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-27

. (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej skarpy na działkach nr 277/77 i nr 278/1 przy ul. S. w Ch. - oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia 27 sierpnia 2000 r. (...) o umorzeniu postępowania w sprawie skarpy na działkach nr 277/7 i nr 278/1 przy ul. S. w Ch. D...

I SA/Wr 647/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-07-16

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekające o wstrzymaniu wykonania decyzji, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego, toczącego...
1 lutego 1996 r., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego. W sprawie ustalono, że po stwierdzeniu w toku kontroli szeregu nieprawidłowości w zakresie...

II SA/Wr 148/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-01-06

. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej - I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. na podstawie art. 105 par. 1 w związku z art. 157 par. 1 i 2 oraz art. 158 par. 1 Kpa - umorzyło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności obu wyżej wymienionych decyzji...

SA/Wr 1097/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-28

Decyzja organu drugiej instancji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nie zakończonej jeszcze decyzją organu pierwszej instancji rażąco narusza art. 138...
Samorządowym w W. z powołaniem się na art. 105 Kpa orzekło o umorzeniu postępowania administracyjnego. Uzasadnieniem takiego rozstrzygnięcia sprawy był fakt wejścia w życie...

SA/Wr 957/88 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1989-01-10

Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w W. z dnia 14 marca 1988 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania Sławomira K...
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że nie można umorzyć postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie, jeżeli strony tego postępowania...

SA/Wr 96/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-08

Organ odwoławczy może umorzyć postępowanie co do istoty tylko wówczas, gdy w wyniku rozpoznania odwołania uchylił decyzję I instancji i stwierdził, że postępowanie...
przed tym organem jest bezprzedmiotowe /art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa/., Umorzenie zaś postępowania I instancji przez organ II instancji przy okazji rozpoznania zażalenia...

I SA/Wr 2459/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-01-09

. po rozpoznaniu odwołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w L. od decyzji z dnia 4 września 1997 r. umorzyła postępowanie odwoławcze. W jej uzasadnieniu po przedstawieniu...
1997 r. i tym samym postępowanie odwoławcze stało się bezprzedmiotowe. W jej ocenie ta okoliczność stanowiła podstawę do umorzenia tegoż postępowania na podstawie art. 138...

II SA/Wr 1705/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-07

materialnoprawna/ a nie prowadzić do umorzenia postępowania /przesłanka procesowa/ gdyż jest to wówczas niezgodne z prawem uchylanie się od merytorycznego rozstrzygnięcia...
października 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją Powiatowego Inspektora...

SA/Wr 1744/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-02

Przepis art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa w związku z art. 105 Kpa nie stwarza podstawy do umorzenia przez organ odwoławczy postępowania w pierwszej instancji w wypadku...
. nr KO.8224/I/102/92 w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz umorzenia postępowania w I instancji , 1/ uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

SA/Wr 111/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-04-17

Jeżeli strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw...
do umorzenia tego postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona wykonała decyzję nieostateczną. Naczelny sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   18