Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 1701/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

umorzenia postępowania odwoławczego, wobec czego należy ich poszukiwać w treści art. 105 Kpa., Jeżeli strona nie cofnęła odwołania /art. 137 Kpa/, co byłoby równoznaczne...
z wystąpieniem o umorzenie postępowania odwoławczego /art. 105 par. 2 Kpa/, brak jest podstaw do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego tylko z tego powodu, że strona...

SA/Sz 2306/99 - Postanowienie NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-24

odpowiedzialności za wynik postępowania /art. 98 par. 1 Kpc/, to nie jest dopuszczalne stosowanie tych przepisów w razie uwzględnienia skargi strony przez organ i umorzenia...
r. (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia:, 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 400 zł,, 3. oddalić wniosek...

SA/Sz 3074/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-24

i Tadeusza K. na decyzję Wojewody Z. z dnia 21 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie umorzenia postępowania...
. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Józefa H. - uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie...

SA/Sz 479/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-14

2000 r., (...), na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa, po rozpatrzeniu odwołania Ady i Romana S., uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie I instancji...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ada i Roman S. wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej umorzenia postępowania, jako wydanej z naruszeniem art. 65, art. 7...

SA/Sz 763/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-07-18

[...] r. uchyliła decyzję Urzędu Skarbowego i umorzyła postępowanie w sprawie na podstawie art. 233 ( 1 pkt 2 lit. 'a' w związku z art. 208 ( 1 Ordynacji podatkowej. Organ...
umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe., S. O. wniósł skargę na decyzję Izby Skarbowej domagając się uchylenia decyzji obu instancji. Skarżący zarzuca, że obie decyzje...

SA/Sz 978/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-17

r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - oddala skargę...
stycznia 2001 r. (...) w sprawie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści - uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i umorzyło postępowanie I instancji., Organ...

SA/Sz 2157/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

I instancji. Uchylenie decyzji organu I instancji może mieć miejsce tylko w połączeniu z równoczesnym orzeczeniem co do istoty sprawy bądź umorzeniem postępowania pierwszej...
art. 105 par. 1 Kpa i art. 175 par. 1 Kpa umorzył postępowanie wszczęte wymienionym na wstępie wnioskiem. W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy wyjaśnił, że zgodnie...

SA/Sz 1940/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-14

., Decyzją z dnia 28 maja 1997 r. (...) wydaną na podstawie art. 105 par. 1 Kpa Urząd Skarbowy w S. umorzył postępowanie wywołane wnioskiem podatnika wobec braku podstaw...
do określenia zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż zeznana przez podatnika, zasadne zdaniem organu I instancji jest umorzenie postępowania., W odwołaniu do Izby...

SA/Sz 2667/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-06-19

- albo na odmiennym orzeczeniu, co do istoty sprawy /przy respektowaniu określonego w art. 139 Kpa zakazu reformationis in peius/, albo na umorzeniu postępowania pierwszej...
orzekł co do istoty sprawy, czy też umorzył postępowanie., Strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji., Wojewoda Z. odpowiadając na skargę wniósł...

SA/Sz 176/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-10-25

. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o nakazanie wykonania określonych robót budowlanych - oddala skargę. Decyzją z dnia 12 stycznia 1981...
zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu I instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że przedmiotowy garaż wybudowany został na podstawie decyzji...
1   Następne >   +2   +5   8